Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Inspiratie voor een groene, duurzame en leefbare gemeente

Het kan echt: een gemeente waar vogels broeden en fluiten in de struiken, vlinders in de zon dansen en waar het zoemt van de insecten in bloeiende bermen. Waar de daken vol zonnepanelen liggen, afval geen afval is maar een grondstof en bewonersinitiatieven en energiecoöperaties volop de ruimte krijgen. Hoe? In onze voorstellen voor uw verkiezingsprogramma geven wij inspiratie en voorbeelden. Hiermee verbetert u de directe leefomgeving van uw inwoners én draagt u bij aan oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteit en een circulaire economie.  

Jan-Willem Lobeek

‘Samen groener uit de coronacrisis’

‘De coronacrisis heeft een gigantische impact op ons leven en zal dat ook de komende jaren hebben. Het herstel van deze crisis staat in alle gemeenten centraal. Dit biedt ook kansen. Zet in op groen en duurzaam herstel! Grijp het herstel en de investeringen die nu worden ingezet aan om daadwerkelijk groener en duurzamer uit de crisis te komen. Dit is hét moment om fundamentele keuzes te maken en financiële middelen in te zetten voor het herstel van biodiversiteit, het tegengaan van de klimaatcrisis en het stimuleren van een circulaire economie. Hieronder geven wij u concrete tips over verschillende onderwerpen.’

 

Martijn van der Glas

‘De energietransitie is geen keuzemenu’

‘De urgentie van de energietransitie staat vast. De energievoorziening moet worden verduurzaamd om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering vormt een grote bedreiging. Ook in Groningen merken we de gevolgen: straten staan blank na hoosbuien, de temperaturen lopen steeds vaker en hoger op in stedelijke gebieden (hitte-eiland effect), in droge perioden is er te weinig water beschikbaar voor land- en tuinbouw en verdroogt de natuur.

Klimaatverandering raakt de hele provincie: inwoners, bedrijven en landbouw. De tijd om hier iets tegen te doen, wordt steeds korter. Daarom moeten we vol voor het halen van de klimaatdoelen gaan, met oog voor mens, natuur en landschap. Meer duurzame energie-opwek is nodig, op land én op zee. Ook is het belangrijk energie te besparen, de daken vol zonnepanelen te leggen en innovatieve technieken en systemen te ontwikkelen en testen. De energietransitie is geen keuzemenu. Alle zeilen moeten worden bijgezet de komende jaren.

 

‘De enthousiaste pioniers dragen bij aan herstel!’

Jasper Tiemens

‘Biodiversiteit – verscheidenheid aan planten en dieren – is van groot belang voor de natuur en onze samenleving. Bijvoorbeeld om gewassen te bestuiven, voor een goed waterdoorlatende bodem of om medicijnen te maken. Met lokale maatregelen kunt u als gemeente snel zichtbaar resultaat bereiken en bijdragen aan een fijne leefomgeving. Daarnaast zijn in veel gemeenten biologische of natuurinclusieve boeren actief. Deze enthousiaste pioniers dragen bij aan het herstel van landschap, biodiversiteit, dierenwelzijn, minder stikstofuitstoot en lagere klimaatbelasting.’ Zet in op:

Tips voor versterken biodiversiteit en natuur

‘We maken de beschikbare grondstoffen op’

Karlien Meijer

‘De circulaire economie streeft naar een economie zonder afval en zonder uitval. Zoals we nu produceren, maken we langzaam maar zeker de beschikbare grondstoffen op aarde op. Kringlopen moeten gesloten worden, zodat grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Dit is niet alleen noodzakelijk, er zijn inmiddels tal van voorbeelden waarbij een circulaire manier van ondernemen ook rendabel is en voor meer gevarieerde werkgelegenheid zorgt.’ Zet in op:

‘Ruimte is gewild’

Bas Hollander

‘Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op gemeenten af. De zomer van 2021 maakte maar weer eens duidelijk dat klimaatadaptatie hard nodig is. Er is meer ruimte nodig voor waterberging en bomenaanplant. Tegelijkertijd vraagt de transitie naar een duurzame energievoorziening om ruimte voor windturbines, zonneparken en hoogspanningsleidingen. Een duurzame, grondgebonden landbouw heeft ook meer ruimte nodig. Bovenop de ruimte die gezocht wordt voor nieuwe bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw. Oftewel, ruimte is gewild.’

Ruimte is waardevol
‘Maar ruimte is ook waardevol. De afgelopen twee jaren is de waardering voor recreëren in natuur en karakteristieke landschappen enorm toegenomen. Ruimte is niet alleen van essentiële waarde voor de biodiversiteit, maar juist ook voor de leefbaarheid van onze woonomgeving.’

Ruimte is schaars
‘Ruimte is echter schaars. Voor elke Groninger is een vierkant kleiner dan een voetbalveld aan ruimte beschikbaar, zo’n 64 bij 64 meter. Dit lijkt op het eerste gezicht veel ruimte. Maar op deze ruimte moeten we wonen, voedsel produceren, energie opwekken, afval verwerken, recreëren, werken, naar school en nog veel meer. Bar weinig ruimte eigenlijk.’

Ruimte is niet vanzelfsprekend
‘Ruimte is daarom niet vanzelfsprekend. Keuzes zijn nodig, niet alles kan overal. In een gebied waar veel mensen recreëren om te genieten van de natuurwaarden en het landschap, kun je beter geen grootschalige industrie, woningbouw of energieopwekking plannen. Juist nu er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn die allemaal om ruimte vragen is het belangrijk om in het beleid goed vast te leggen wat waar wel kan en onder welke voorwaarden. Net zo belangrijk is het om ook vast te leggen wat waar niet kan.’

 Meer weten over het werk van de Natuur en Milieufederatie Groningen? Kijk dan op onze themapagina’s over biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie of circulariteit.