Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit is een belang dat wij in alle ontwikkelingen meenemen. De druk op de ruimte neemt enorm toe. Bij gelijkblijvend landoppervlak nemen de maatschappelijke opgaven toe: woningbouw, nieuwe energieparken, waterberging, nieuwe natuur, extensivering landbouw, nieuwe bedrijventerreinen. Bij de inpassing van al deze ontwikkelingen en opgaven is het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van groot belang. Wij kiezen voor het beschermen en waarderen van bestaande waarden. Bij nieuwe ontwikkelingen ontwerpen we vanuit landschap en biodiversiteit. We moeten ook vaststellen dat niet alles overal kan. Dat betekent heldere keuzes maken en heldere voorwaarden stellen. Meervoudig ruimtegebruik is het uitgangspunt. De vrijblijvendheid van koppelkansen moet naar een koppelplicht. Om tot een goede inpassing en afweging te komen zal er gebiedsgericht moeten worden gewerkt: integraal, vanuit meerdere gebiedsopgaven en niet per ontwikkeling.

De NMG zet zich iedere dag met volle overgave in voor de omgevingskwaliteit in Groningen. We werken aan concrete projecten en stellen partijen en doelgroepen in staat om mee te doen en duurzame keuzes te maken.

Wij:

  • Stimuleren en ontwikkelingen projecten die bijdragen aan een goede omgevingskwaliteit.
  • Volgen ruimtelijke ontwikkelingen die een impact hebben op natuur en landschap in Groningen.
  • Leveren (on)gevraagd inbreng in gemeentelijke en provinciale plannen en visies (zoals omgevingsvisies en bestemmingsplannen).
  • Coördineren de inbreng van natuur- en landschapsorganisaties op plannen in de provincie.
  • Ondersteunen (lokale) organisaties in ons netwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen.