Meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit

Investeer in ecologisch berm- en waterbeheer, aanleg en beheer van landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen en maatregelen voor een donkere nacht (doe bijvoorbeeld mee aan onze Nacht van de Nacht). Schrijf voor dat omgevingsplannen moeten bijdragen aan biodiversiteit en toets de plannen hierop. Specifiek zijn bomen van belang, omdat ze schaduw geven, condities bieden voor vogels, vleermuizen en insecten, CO2 opvangen en de omgeving verfraaien. Stel concrete ambities voor het aantal extra bomen dat geplant kan worden de komende vier jaar.

Stimuleer lokale initiatieven
Stimuleer ook lokale initiatieven d.m.v. informatie en subsidie. Dergelijke initiatieven zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze hebben vaak ook een belangrijk sociaal aspect. Veel inwoners willen graag zelf aan de slag voor een betere toekomst. Stimuleer bijvoorbeeld wormenhotels en andere buurtinitiatieven zoals de aanleg van tuinen en boomspiegels en kruidenrijke graslandjes, het planten van bomen en struiken, groene daken en het vergroenen van gevels, tuinen en balkons. Bestaande initiatieven zijn bijvoorbeeld:

Samen vergroenen
Bewoners kunnen insectenhotels en vogelhuisjes bouwen voor hun eigen buurt. Soms kunnen bewoners in een dorp of buurt het groenbeheer overnemen of meehelpen een schoolplein of natuurspeelplaats te vergroenen. Met dergelijke initiatieven leren buurtbewoners hoe de kringloop van organische materialen werkt en bovendien leren ze elkaar beter kennen.

Biodiversiteit als kernvoorwaarde
Beschouw biodiversiteit als een kernvoorwaarde voor leefbaarheid en zorg ervoor dat natuurinclusief bouwen de norm is bij nieuwe gebiedsontwikkeling. Zorg voor maximaal behoud van bestaande natuurwaarden. Met deze integrale gebiedsontwikkeling kunnen functies slim gecombineerd worden. Hierin kan biodiversiteit vaak goed gecombineerd worden met stedenbouw, infrastructuur, energieprojecten, klimaatadaptatie, landbouw, etcetera. Beschouw biodiversiteit daarin niet als bedreiging, maar als kans.

Bufferzones als kans
Biodiversiteit floreert in robuuste natuurgebieden en een groenblauwe dooradering, die zowel in het landelijk gebied als in bebouwd gebied een verknoopt netwerk vormt van natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer, ecologisch berm- en slootkantbeheer en particuliere tuinen. Robuuste natuurgebieden kunnen worden versterkt met een bufferzone waar kansen zijn voor energieprojecten, natuurinclusieve landbouw en klimaatadaptatie.

Zorg ervoor dat iedereen in de gemeente rond dezelfde kaart staat in de zoektocht naar kansen om het netwerk samen te versterken. Denk aan boeren en hun vertegenwoordigers zoals de agrarische collectieven en LTO, terreinbeherende organisaties, waterschappen en bewonersorganisaties.

Samen beheren als boost
Er zijn mooie voorbeelden bekend waarbij boeren lokaal samenwerken met inwoners en vrijwilligers om samen het bermbeheer op te pakken en struwelen te planten op verschillende plekken in het landschap, zoals Werkgroep Boerenbuitengebied te Muntendam. Dat kan een enorme boost zijn voor de ecologie, lokale gemeenschapszin en maakt het landschap aantrekkelijker.

Terug naar alle informatie