Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet voegt een groot aantal bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, water, natuur en infrastructuur samen. De omgevingsvisie is een instrument uit de nieuwe wet en verplicht voor gemeenten. De Provincie is gestart met de voorbereiding van een nieuwe omgevingsvisie. Ook uw gemeente is waarschijnlijk hiermee bezig of start er op korte termijn mee. Bij het maken van een omgevingsvisie is het noodzakelijk dat alle belangen die spelen in de fysieke leefomgeving goed in kaart worden gebracht. Het is dan ook een uitstekend moment om als gemeente het versterken van biodiversiteit en meervoudig ruimtegebruik (koppelplicht) als randvoorwaarden mee te nemen. Met de Omgevingswet verschuift het accent van vergunningverlening naar vooroverleg. Dit betekent dat voor minder activiteiten een vergunning nodig is en in de meeste gevallen een korte procedure wordt doorlopen (8 weken in plaats van 26 weken). Participatie bij de voorbereiding (vooroverleg) voor een vergunning wordt belangrijker. Initiatiefnemers krijgen hiermee ook meer regie.

 

Inspiratie voor uw gemeente:

Ruimtecoach
Om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties goed voor te bereiden op hun rol is het instrument ‘ruimtecoach’ een goed middel. Er zijn al verschillende gemeenten die een ruimtecoach in dienst hebben om inwoners met (bouw)plannen te begeleiden. De ruimtecoach begeleidt inwoners en ondernemers aan de voorkant van het traject bij de voorbereiding op een aanvraag of het maken van een plan. Nu ligt het accent nog meer op een toetsing achteraf (vergunningverlening).  Met deze begeleiding krijgt de inwoner ook meer regie. De ruimtecoach kan via deze werkwijze een initiatiefnemer actief stimuleren en ondersteunen om koppelkansen te verzilveren en de juiste partijen te spreken. Ook kan met deze aanpak biodiversiteit en duurzaamheid direct worden meegenomen bij het opstellen van de plannen.

Voorbeelden: ruimtecoach gemeente Veendam en ruimtecoach gemeente Staphorst

Samen voor onze leefomgeving
Om de omgevingsvisies en -plannen zo groen en duurzaam mogelijk te maken hebben Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en IPC Groene Ruimte de website samenvooronzeleefomgeving.nl gelanceerd. Deze site is een platform met informatie over de Omgevingswet om groene vrijwilligers te ondersteunen met praktische tips en tools. Zo krijgen inwoners handvatten aangereikt om op te komen voor natuur en milieu in de eigen buurt, wijk of gemeente.

Terug naar alle informatie