Verantwoording

De Natuur en Milieufederatie Groningen ontvangt een budgetsubsidie van de Provincie Groningen. De subsidie wordt meerjarig toegezegd op grond van een Meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en een jaarverslag. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat of hier bekijken in de bibliotheek.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We hebben de  informatie die voor de ANBI-status van belang is op een rij gezet onder het kopje fiscale informatie.

De subsidie van de Provincie Groningen dekt bijna 30 procent van de kosten van de organisatie. Voor de resterende 70 procent ontvangt de Natuur en Milieufederatie Groningen bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, ministeries, terreinbeherende organisaties, de gemeente Groningen en particuliere fondsen. Veel bijdragen zijn gebonden aan concrete projecten.

Dankzij de hulp van de Nationale Postcode Loterij kan de Natuur en Milieufederatie Groningen investeren in verschillende projecten, zoals het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts en de Nacht van de Nacht, en kunnen de juridische activiteiten worden uitgevoerd.

Onze jaarverslagen vind je in de bibliotheek. Ook zijn deze op te vragen bij ons secretariaat via info@nmfgroningen.nl of via 050-3130800.

Vanuit de Natuur en Milieufederatie Groningen worden de volgende gedragscodes en richtlijnen onderschreven:

 • CBF keurmerk
 • Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
 • Gedragscode medewerkers Natuur en Milieufederatie Groningen
 • Gedragscode leden van De Natuur en Milieufederaties
 • Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

RSIN 3422690

 

Andere belangrijke informatie

 

CBF-erkenningspaspoort

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke toezichthoudende stichting die fondsenwervende instellingen beoordeelt. Instellingen die aan de criteria voldoen kunnen door het CBF worden erkend als Keurmerkhouder. De Natuur en Milieufederatie Groningen is al sinds 2005 Keurmerkhouder.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Naar ons rapport

 

Fiscale informatie

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor deze ANBI-status van belang is hieronder op een rij gezet.

 • Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen is in 1973 opgericht onder de toenmalige statutaire naam ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps-, en Milieubeheer in de provincie Groningen’ (af te korten ‘Milieufederatie Groningen’). In 1992 is de naam veranderd van ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps- en Milieubeheer in de Provincie Groningen’ in ‘Stichting Milieufederatie Groningen’.
Deze naam is bij de statutenwijziging in 2010 gewijzigd in Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen.

 • Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het behoud, het herstel en het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in de provincie Groningen. De stichting stelt zich mede ten doel te bevorderen dat wettelijke regels op het gebied van omgevingsrecht, met name regels ter bescherming van natuur, milieu en landschap, juist worden toegepast en worden nageleefd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 • Fiscaal nummer: 3422690
 • Btw-nummer: 0034.22.690.B01
 • Kamer van Koophandel

De Natuur en Milieufederatie Groningen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41009418. Ons adres is: Bankastraat 77, 9715 CJ Groningen. 

 • Samenstelling bestuur en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

 • Bezoldiging en vergoedingenbeleid

De Natuur en Milieufederatie Groningen volgt de salarissschalen van de Provincie Groningen. De bezoldiging van de directie is gespecificeerd in de afzonderlijke jaarrekeningen.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). Ook de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

 • Beleidsplan

Onze Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 kan hier worden gedownload.

 • Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Klachtenprocedure

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de NMG, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van inconsistent beleid. Bij de afhandeling van klachten volgen wij de volgende procedure:

1. Een klacht kan worden ingediend via info@nmfgroningen.nl of door telefonisch contact op te nemen via (050) 3130800.

2. We proberen de klacht direct af te handelen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de klacht genoteerd. De NMG is gehouden binnen 14 dagen te reageren. Als blijkt dat de klacht niet in deze termijn kan worden afgehandeld, stuurt de NMG een ontvangstbevestiging met informatie over de verder afhandeling.

3. Alle klachten worden geregistreerd. Wanneer blijkt dat over bepaalde zaken vaker klachten binnenkomen, zal de NMG hierop actie ondernemen.