Zonneladder

Zonneladder

De afgelopen jaren is het aantal zonneparken hard gegroeid. Het aantal initiatieven dat in de pijplijn zit, is nog groter. De maatschappelijke aanvaardbaarheid van zonneparken staat echter onder druk.

Hoewel zonneparken bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie, vinden wij het belangrijk dat er ook kritisch wordt gekeken naar het benutten van agrarische gronden voor deze vorm van energieopwekking. Los van goede participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing heeft het benutten van daken en andere potentiële plekken in stedelijk gebied prioriteit boven de groene ruimte.

De Omgevingswet biedt gemeenten straks via het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ de bevoegdheid om eigenaren van gebouwen te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. Dit geldt alleen voor bedrijfsgebouwen zonder verblijfsfunctie, zoals opslagloodsen, fabriekshallen en parkeergarages.

 

Inspiratie voor uw gemeente:

  • Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en Natuur en Milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland (oktober 2018).
  • De Natuur en Milieufederaties hebben in 2018 een bruikbare handreiking opgesteld voor gemeenten om de inpassing van zonne-energie goed te regelen: De constructieve zonneladder. Gemeenten kunnen zelf de ladder aanpassen aan de locatie situatie. Het is daarbij van belang om de zonneladder niet alleen vast te leggen in beleid, maar de realisatie daarvan ook actief te stimuleren. Wij geven u graag inspiratie voor activiteiten en maatregelen zodat de zonneladder in uw gemeente niet op zijn kop komt te staan.
  • In Groningen wordt via het platform Groningen werkt slim samengewerkt tussen overheid en bedrijfsleven aan verduurzaming van bedrijven(terreinen). De gemeente stimuleert actief duurzaamheid en zonnepanelen op bedrijfsdaken en parkeerterreinen.
  • De gemeente Dronten heeft zonnepanelen boven haar parkeerterrein al in de praktijk gebracht.

Terug naar alle informatie