NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Landschap

Landschap

De Natuur en Milieufederatie Groningen streeft naar behoud van het karakteristieke Groninger landschap. Een landschap dat zijn kracht ontleent aan landschapselementen zoals wierden, maren, houtsingels en weidse vergezichten.

Bij Groningen denk je al snel aan ongestoorde vergezichten, rust, stilte en nachtelijke duisternis. Maar ook aan wierden, maren, dijken, kronkelende sloten, kleinschalige onregelmatige blokverkaveling en houtsingels. Dit prachtige landschap wordt sterk gewaardeerd – maar ook bedreigd. Ten gevolge van schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur en bedrijvigheid verdwijnen veel karakteristieke landschapselementen. Daarnaast is, mede door bezuinigingen, de financiering van onderhoud en behoud van deze waardevolle elementen de komende jaren onzeker geworden. Dat gaat niet alleen ten koste van het landschap, maar ook van de biodiversiteit: juist de kleine landschapselementen bieden overlevingskansen voor allerlei planten en dieren te midden van de grootschalige landbouw.

We blijven ons inzetten voor behoud van onze ‘pronkjewails’ en zullen alternatieve bronnen van financiering voor landschappelijk onderhoud uit publiek-private middelen ondersteunen. Daarnaast streven wij ernaar dat deze elementen via ruimtelijke plannen van gemeenten en provincie goed beschermd worden.

Goed voor elkaar
We zijn trots op ons cultuurlandschap in Groningen. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de toekomst ervan. Samen met Landschapsbeheer Groningen, BoerenNatuur en Groninger Dorpen, en in nauwe samenspraak met onze achterban, hebben we daarom het inspiratiedocument Goed voor elkaar opgesteld. Op basis van de hoofdthema’s samenwerking, financiering, participatie en biodiversiteit geeft dit document voorbeelden en ideeën om de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving van mens en dier te verbeteren. Daarnaast laten we aan de hand van drie voorbeeldgebieden zien hoe met betere samenwerking, participate en afstemming meer bereikt wordt, zonder daarbij de biodiversiteit uit het oog te verliezen. Het inspiratiedocument wil de verantwoordelijke overheden tonen waar nieuwe kansen en mogelijkheden liggen voor behoud en onderhoud van ons mooie Groningse landschap. Lees het inspiratiedocument (pdf) >>

Behoud karakteristieke landschapselementen
Ongestoorde vergezichten, rust, stilte, duisternis en landschapskenmerken zoals wierden, maren, dijken, kronkelende sloten, onregelmatige blokverkaveling, houtsingels en pingoruïnes – ze verdwijnen helaas steeds meer uit ons landschap. Ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur en bedrijvigheid gaan vaak ten koste van deze elementen, tenzij ze voldoende geborgd worden in de ruimtelijke plannen van gemeenten en Provincie. In nauwe samenspraak met onze achterban en het Netwerk Ruimtelijke Ordening zetten wij ons in voor bescherming van het Groninger landschap. Lees verder >>

Energielandschappen
Door de klimaatverandering en het energievraagstuk wordt de noodzaak om over te stappen op duurzame vormen van energie steeds groter. De energievoorziening zal daarmee in toenemende mate overgaan van het delven van fossiele brandstoffen naar de bovengrondse productie van energie.
Dit zal ook aanzienlijke ruimtelijke consequenties hebben: duurzame bronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa hebben door hun ruimtebeslag een grote impact op natuur en landschap. De NMG staat midden in deze discussie. We zijn werkzaam op het thema milieu en klimaat alsook op de thema’s natuur en landschap. We denken en praten namens onze achterban mee over het belang van duurzame energieproductie en de ruimtelijke impact hiervan. Wat is waar onder welke voorwaarden mogelijk? Lees meer over windenergie in het landschap >>

 

Contactpersoon: Marjolijn Tijdens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF