Eems-Dollard 2050

Eems-Dollard 2050

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Als we niets doen, gaat dit prachtige gebied verloren! Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties – waaronder de NMG –  de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken. Dat doen we samen, op een innovatieve manier. Daar zijn we trots op!  

ga naar eemsdollard2050.nl

Waaarom het programma Eems-Dollard 2050?
De Eems-Dollard is een prachtig en zeldzaam natuurgebied in Nederland. Het gebied ligt naast twee belangrijke industriegebieden in Nederland: de Eemshaven en Delfzijl (Oosterhorn) en in Duitsland: Emden. De natuur is echter flink verstoord. Er zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Het gevolg hiervan is een aantasting van het voedselweb, waardoor er minder vissen en andere waterdieren kunnen leven. Het te troebele water zorgt er bovendien voor dat vissen niet goed kunnen rondtrekken. Het tweede probleem is dat er te weinig geleidelijke overgangen zijn tussen zoet en zout water, maar ook tussen land en water. Gevolg is dat de visstand onder druk staat en ook vogels er geen geschikte broed en rustplaatsen vinden. Als we geen maatregelen nemen, gaat de natuurlijke kwaliteit van de Eems-Dollard verloren.

Aan de andere kant gebeurt in het gebied op het gebied van industrie en bedrijvigheid veel: de Eemshaven maakt een snelle omslag tot nationale energiehaven en de sterke chemiesector in Delfzijl vergroent in hoog tempo. De leefbaarheid staat, onder meer vanwege de aardbevingen, onder druk. En ten slotte moet de veiligheid achter Groningse dijken gegarandeerd worden, nu en in de toekomst. In het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samen om de natuur te herstellen, te zorgen voor waterveiligheid en tegelijkertijd kansen en mogelijkheden creëren voor de economie. Verschillende projecten en onderzoeken zijn opgestart om deze doelen te bereiken.

Hoe de problemen met slib zijn ontstaan
De afgelopen eeuwen zijn grote gebieden rond de Eems-Dollard ingepolderd, waardoor er weinig ruimte is overgebleven waar slib kan bezinken. Daarnaast zijn de vaargeulen in de loop van de tijd dieper en breder gemaakt. Het water dat naar het land toe stroomt (de vloedstroom) is nu veel sterker dan het water dat terug naar zee stroomt (de ebstroom). Hierdoor blijft er meer slib in de Eems-Dollard terwijl er minder kan bezinken. Doordat er bovendien continu slib gebaggerd en gestort wordt, wervelen slibdeeltjes voortdurend op. Door al deze veranderingen samen is het water van de Eems-Dollard steeds troebeler geworden. Als we niets doen, wordt de situatie in de toekomst alleen maar erger.

Waarom is het troebele water een probleem?
In troebel water dringt weinig licht door. De productie van algen wordt daardoor minder. Dat heeft een negatief effect op het hele voedselweb en op het natuurlijk evenwicht in het gebied. Door de grote hoeveelheid slib is ook het bodemleven achteruitgegaan. Zeegrasvelden en schelpdierbanken – belangrijke leefgebieden in de Eems-Dollard – zijn bijna helemaal verdwenen. In de Eemsrivier in Duitsland is het water zelfs zo extreem troebel dat er geen zuurstof meer in het water zit, waardoor vissen er niet meer kunnen leven.

Meer weten over onze inzet binnen Eems-Dollard 2050? Neem dan contact op met directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr