NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Ems-Naturlich

Ems-Naturlich

“Veel natuur- en milieuorganisaties zijn verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk. Deze coalitie werkt ook steeds meer samen met de Duitse natuur en milieuorganisaties en zij gaan zich bundelen in de coalitie Ems Naturlich. Samen houden zij zich bezig met het opstellen van het Integraal Management Plan (IMP) voor de Waddenzee en de Eems-Dollard.”

“Zoektocht van alle partijen
Een ecologisch gezonder Eems-estuarium vraagt een nieuwe balans tussen economie en ecologie. Die balans moet het resultaat zijn van een gezamenlijke zoektocht door alle partijen: bedrijven, NGO’s, overheden en onderzoekers. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2011 omschreven dat de rollen van bedrijven en NGO’s in deze zoektocht aan het veranderen zijn (Dirkx et al., 2011): ‘Bedrijfsleven en NGO’s realiseerden zich [..] dat zij via juridische strijd hun ambities niet of slechts moeizaam zouden kunnen realiseren. … Dat besef was de aanleiding voor het bedrijfsleven en NGO’s om in gesprek te gaan. Met als ambitie een convenant te sluiten over de toekomst van het Eems-Dollardestuarium.

Het uitgangspunt van de dialoog is dat er voldoende ruimte moet zijn voor economische activiteit om deze krimpregio leefbaar te houden, maar dat de economische ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de natuur.’ Het convenant is er nog niet (Anonymus, 2011), maar de twee sectoren hebben elkaar wel opgezocht en zijn elkaar beter gaan begrijpen. Een voorbeeld van de nieuwe samenwerking tussen bedrijfsleven en natuurorganisaties is die tussen de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN).

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG) heeft in 2010 het initiatief genomen om de Duitse en Nederlandse natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Platform Ems Natürlich. Mede gebaseerd op het Kennisdocument en het Koersdocument van PRW is begin 2012 een aanzet voor een uitvoeringsagenda gereedgekomen, waarbij ecologische verbetering gelijke tred houdt met economische investeringen. De samenwerking tussen bedrijfsleven en NGO’s, gefaciliteerd door de overheden, kan krachtig genoeg zijn om tot duurzame economische en ecologische verbetering te komen. Tegelijkertijd werken overheden samen met Duitsland aan de invulling van de Europese richtlijnen (Natura2000) en het Integraal Management Plan (IMP). De provincie Groningen stelt de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta op, met het project Ecologie en Economie in Balans als belangrijke bouwsteen (SGO, 2010). Ondertussen voert Rijkswaterstaat maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water uit. Daarmee hebben de overheden belangrijke instrumenten in handen om het Eems-estuarium gezonder te maken.

Samenwerking met de andere partijen is echter noodzakelijk om de balans tussen economie en ecologie te zoeken en te kunnen bereiken. Ook onderzoekers spelen een essentiële rol in de zoektocht naar balans. Met name de slibhuishouding van het gebied vraagt nader onderzoek om ingreep-effectrelaties goed in beeld te krijgen. Deltares werkt inmiddels aan betere modellen om de gevolgen van maatregelen op de slibhuishouding te kunnen voorspellen. Daarnaast is meer inzicht nodig in de mogelijkheden om verbeteringen van de ecologie samen op te laten gaan met verbeteringen voor (klimaatbestendige) waterveiligheid, duurzame scheepvaart, visserij, recreatie en toerisme en andere functies in het gebied.”

Uit: De Levende Natuur – jaargang 113 – nummer 3 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF