Windplatform Groningen – verkenning

Windplatform Groningen

Onder de naam ‘Windplatform’ hebben de coöperatieve vereniging Grunneger Power, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n verkend. Samen met de omgeving is bekeken of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden stond daarbij voorop. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van de gemeente Groningen in april 2021 het besluit om wel of niet door te gaan met windenergie op (een van) deze locaties.  

Besluit over windmolens in de gemeente Groningen

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft een bijdrage geleverd aan de verkenning naar de haalbaarheid van windturbines in de gemeente Groningen. In de verkenning is uitvoerig geluisterd naar de mening, wensen en zorgen van omwonenden en natuurorganisaties. Ook zijn de effecten van windturbines op de natuur en leefomgeving onderzocht. De verkenning is inmiddels ten einde. Nu is het tijd voor besluitvorming door de gemeente op basis van de uitkomsten. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebied Roodehaan. En om te stoppen met de verkenning naar windenergie in het gebied Westpoort. Eind april (2021) neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Verkenning Windplatform
Het opwekken van duurzame energie is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is daarom noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig. Windenergie is een essentiële bron in de energietransitie, maar heeft tegelijkertijd ook veel effect op de omgeving. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan het besluit tot het al dan niet ontwikkelen van windenergie de volgende zaken goed te verkennen: Wat zijn de effecten op de omgeving en de ecologie? Wat is technisch haalbaar? Wat zijn de kosten en de opbrengsten? En wat zijn de zorgen en wensen in de omgeving? Daarom hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, Grunneger Power en de gemeente Groningen in 2019 het ‘Windplatform’ opgericht. In opdracht van de gemeenteraad van Groningen is sinds die tijd samen met de omgeving en experts verkend of en onder welke voorwaarden windenergie bij de zoekgebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n (1) haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden stond daarbij voorop.

Uniek proces
De NMG is blij dat bewonersparticipatie en effecten op natuur een belangrijk onderdeel vormden van deze verkenning. Wij zijn van mening dat een dergelijk uitgebreide verkenning samen met de omgeving van cruciaal belang is. Zo kan de gemeenteraad een weloverwogen afweging maken of windturbines mogelijk zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden. De NMG probeert altijd de feiten te laten spreken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat omwonenden en natuurorganisaties goed bij het proces worden betrokken en zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces. Dit is voor ons een belangrijke reden geweest om deel te nemen aan de verkenning van het Windplatform. De NMG is voorstander om een dergelijk participatieproces in de toekomst vaker toe te passen. Zeker in gebieden waar meerdere ontwikkelingen tegelijk spelen, zoals bij Westpoort en Roodehaan. In beide gebieden is er sprake van intensief gebruik van het gebied, er wordt niet alleen gewoond in de omgeving, ook is er industrie, een snelweg (A7) en natuur in de directe omgeving. Daarnaast zijn er plannen voor zonneparken en voor een hoogspanningsleiding bij Westpoort. En nu wordt ook de mogelijkheid van windenergie verkend. Dan is het extra belangrijk om goed te verkennen wat mogelijk is. En misschien nog wel belangrijker: wat wenselijk is. Opvallende uitkomst van de verkenning is dan ook dat de huidige opgetelde geluidsbelasting op de woningen nu al hoog is in beide zoekgebieden. Uit de verkenning blijkt ook duidelijk dat omwonenden zich zorgen maken over al deze ontwikkelingen in hun leefomgeving, en invloed willen hebben op hun eigen leefomgeving en de ontwikkelingen die er spelen. Zij willen zeggenschap hebben wanneer windenergie ontwikkeld wordt in de zoekgebieden en dat de opbrengsten worden ingezet om schade te compenseren en ten behoeve van de leefbaarheid.

Westpoort
Het college stelt op basis van de verkenning voor om in Westpoort niet verder te gaan met de ontwikkeling van windenergie. Uit de verkenning kwamen meerdere knelpunten naar voren, waaronder belangrijke negatieve effecten op de vogels en vleermuizen. De NMG vindt dit daarom een logisch besluit. Wij zien het als grote meerwaarde dat de ecologische onderzoeken onderdeel waren van de verkenning. Hierdoor waren de ecologische bezwaren tijdig in beeld.

Roodehaan
Het college stelt voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Roodehaan. Op basis van alle onderzoeken die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat windenergie op deze locatie haalbaar is. De NMG vindt het van groot belang dat ook in het vervolg voldoende tijd en ruimte aan omwonenden en natuurorganisaties wordt gegeven om zich te organiseren. Dit is belangrijk om zeggenschap en participatie in het vervolgproces goed vorm te kunnen geven. Alleen dan kan er vanuit de omgeving volwaardig meegepraat worden over de eventuele ontwikkeling van windturbines, de verdeling van de opbrengsten en de voorwaarden die gesteld moeten worden. Om te participeren aan dit proces hoeven omwonenden en natuur- en milieuorganisaties niet voor de komst van windmolens te zijn. Het merendeel van de natuurorganisaties en de omwonenden van Roodehaan is tegen de komst van windturbines. Maar als ze er wel komen, dan is het belangrijk dat de effecten op de leefomgeving en natuur geminimaliseerd worden en de opbrengsten ook terug gaan naar de omgeving.

De komende maand gaat de gemeenteraad het stuk bespreken. Daarvoor is een aantal data van belang:
• 14 april staat een sessie van de raad van 1,5 uur met omwonenden gepland. Daarvoor nodigt het Windplatform via de klankbordgroep omwonenden uit om mee te praten.
• 21 april bespreekt de raad het voorstel over windenergie in een meningsvormende bijeenkomst.
• 28 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel in de besluitvormende bijeenkomst.

Contact opnemen
Zelf contact leggen met raadsleden en/of inspreken bij de gemeenteraad? Ga dan naar: gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Invloed-uitoefenen.

Onze reactie richting gemeenteraad
Lees hier de officiële inbreng van de NMG richting gemeenteraad met betrekking tot de windverkenning.

Meer informatie
Via deze link kun je meer lezen over de betrokkenheid van de NMG bij het Windplatform.
Op de website van het Windplatform vind je de uitkomsten en rapporten van de verkenning en de verdieping.
Lees hier wat Grunneger Power over het Windplatform heeft gepubliceerd.

(1) De zoekgebieden Westpoort en Roodehaan / Stainkoel’n zijn in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad in het beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie.

Tags:

Windplatform Groningen

Hieronder treft u eerdere berichtgeving en achtergrondinformatie over het Windplatform aan.

Windmolens bij de stad Groningen?

Windmolens bij de stad Groningen. Kan dat wel? Zijn er niet te veel effecten op omwonenden en de natuur? En welke voorwaarden zouden er dan gesteld moeten worden? Wat zijn de opbrengsten en hoe verdeel je die eerlijk? Wat wil de omgeving? Het Windplatform Groningen zoekt samen met omwonenden, natuurorganisaties en experts het antwoord op deze vragen. De verkenning roept, heel begrijpelijk, veel vragen en discussie op. Ook in de media. Reden voor ons om, zo’n twee maanden voordat de gemeenteraad naar verwachting in april 2021 hierover een besluit neemt, jullie over de voortgang van de verkenning windenergie Groningen en de rol van de Natuur en Milieufederatie Groningen bij te praten.

Het opwekken van duurzame energie is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is daarom noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig. Windenergie is een essentiële bron in de energietransitie, maar heeft tegelijkertijd ook veel effect op de omgeving. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan het besluit tot het al dan niet ontwikkelen van windenergie de volgende zaken goed te verkennen: Wat zijn de effecten op de omgeving en de ecologie? Wat is technisch haalbaar? Wat zijn de kosten en de opbrengsten? En wat zijn de zorgen en wensen in de omgeving? Daarom hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, Grunneger Power en de gemeente Groningen in 2019 het ‘Windplatform’ opgericht. In opdracht van de gemeenteraad van Groningen is sinds die tijd samen met de omgeving en experts verkend of en onder welke voorwaarden windenergie bij de zoekgebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n (1) haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden stond daarbij voorop.

Uniek proces
Als Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) proberen we altijd de feiten te laten spreken. Daarnaast vindt de NMG het belangrijk dat omwonenden en natuurorganisaties goed bij het proces worden betrokken en zeggenschap krijgen in de besluitvorming. Dit is voor ons een belangrijke reden om deel te nemen aan het Windplatform. We hebben met de omwonenden, natuurorganisaties en experts verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. We hebben zo objectief mogelijk de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Zowel de lusten als de lasten zijn in beeld gebracht. Die lasten zijn er zeker, omwonenden en natuurorganisaties maken zich hier zorgen over en zijn kritisch over de plannen voor windenergie op deze locaties. Dit blijkt ook uit enquêtes: het draagvlak voor de plaatsing van windturbines op deze locaties neemt af naarmate inwoners dichter bij deze zoeklocaties wonen. De NMG is blij dat bewonersparticipatie en effecten op natuur een belangrijk onderdeel vormen van deze verkenning. Wij zijn van mening dat een dergelijk uitgebreide verkenning samen met de omgeving van cruciaal belang is. Zo kan de gemeenteraad een weloverwogen afweging maken of windturbines mogelijk zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Rapport Verkenning Windenergie
Tijdens de verkenning is aan de hand van onderzoek en advies van experts gekeken naar de technische haalbaarheid van windturbines op beide locaties en zijn de te verwachten effecten op de omgeving in beeld gebracht. Daarnaast is uitvoerig het gesprek opgezocht met omwonenden en natuurorganisaties over de windturbine plannen en de te verwachten effecten. Wat zijn hun zorgen over de effecten van windturbines, hoe zien zij de resultaten van de onderzoeken en wat kan beter onderzocht worden? Naast de lasten is er ook gekeken naar de lusten van windturbines. Zo is gekeken wat de te verwachten opbrengsten zijn van windturbines, naar mogelijkheden om deze opbrengsten eerlijk te verdelen en zijn er koppelkansen in beeld gebracht. De uitkomsten zijn te lezen in het rapport Verkenning Windenergie en op de website van de Verkenning Windplatform te downloaden. Op deze site vind je ook andere definitieve rapporten, zoals het onderzoek naar ecologie dat is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga (onder ‘Naar de bronnenlijst van het magazine’). Dit rapport is in het voorjaar van 2020 besproken in de gemeenteraad. De raad heeft toen besloten dat er eerst verdiepend onderzoek nodig was naar de hoogtebeperking van de windmolens, de ecologische effecten en de participatievoorwaarden vanuit de omgeving.

Verdiepend onderzoek
Het Windplatform is daarna begonnen met een verdiepend onderzoek naar de effecten van windturbines op ecologie. Gedurende meerdere seizoenen zijn vliegbewegingen van vogels en vleermuizen nauwkeurig onderzocht om beter in te kunnen schatten wat de effecten van windturbines op de ecologie zijn. Daarnaast is er een turbulentie-onderzoek nodig om de maximale hoogte van de windmolens te kunnen bepalen. Verder zijn in het verdiepende onderzoek de voorwaarden voor participatie en de koppelkansen gezamenlijk met de omgeving verder uitgewerkt.

Vervolg
De gemeenteraad van de gemeente Groningen gaat over de besluitvorming. Naar verwachting neemt zij in april 2021 het besluit om wel of niet door te gaan met windenergie. Besluit de gemeenteraad om door te gaan met windenergie, dan moet daarna Provinciale Staten hierover ook een besluit nemen. Besluit ook Provinciale Staten om door te gaan met windenergie in deze gebieden dan kunnen omwonenden bepalen hoe ze zich willen organiseren. Dit organiseren is belangrijk om vanuit de omgeving de gewenste vorm van zeggenschap en lokaal eigenaarschap te gaan inrichten en om zo te komen tot een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ook komt dan de planologische fase, met onder andere een m.e.r. (milieueffectrapportage)-beoordeling en alle andere noodzakelijke onderzoeken binnen het vergunningstraject.

Meer informatie en alle rapporten zijn te vinden op windplatformgroningen.nl.

(1) De zoekgebieden Westpoort en Roodehaan / Stainkoel’n zijn in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad in het beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie.

 

Tags:

Meer over Windplatform Groningen

Het opwekken van duurzame energie is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig. Daarom hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, de coöperatieve vereniging Grunneger Power en de gemeente Groningen het ‘Windplatform’ opgericht.

Aanpak
Het Windplatform is opgericht om in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden rondom de gebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Doel van de verkenning is om in kaart te brengen wat de wensen en zorgen zijn vanuit de omgeving. Er zijn gesprekken en inloopavonden georganiseerd, enquêtes gehouden en een klankbordgroep ingericht. Om dit proces zo goed en transparant mogelijk te faciliteren, is ook de technische haalbaarheid van windenergie onderzocht en vond er gelijktijdig een financiële verkenning plaats. Ook het verkennen van effecten op waardevolle natuur- en landschapswaarden speelde een belangrijke rol in het traject.

Transitie
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) zet zich in voor natuur, landschap, milieu en duurzame energie. De NMG wil de transitie naar een duurzame energievoorziening aanjagen en versnellen, met oog en oor voor de omgeving en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Energiecoöperatie Grunneger Power zet zich in voor de realisatie van duurzame energieprojecten waarin burgerparticipatie centraal staat. Dit betekent voor Grunneger Power: regie over onze eigen energie, gericht op duurzame ontwikkeling van onze eigen leefomgeving in de transitie naar een CO2-neutraal Groningen.

Grunneger Power, gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen zien het Windplatform als een logische en essentiële stap om de ontwikkeling van windenergie samen met betrokkenen uit de regio verder te verkennen. Aandacht voor draagvlak is hierbij cruciaal.

De NMG is blij dat bewonersparticipatie en effecten op natuur en landschap een belangrijk onderdeel vormen van deze verkenning. Zij is van mening dat een dergelijk uitgebreide verkenning samen met de omgeving van cruciaal belang is om een weloverwogen afweging te kunnen maken of windturbines mogelijk zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Klik hier voor een kaartje met de beide zoekgebieden.
Klik hier voor het standpunt van de NMG over grootschalige wind en zonneparken.
Klik hier voor meer informatie over het betrekken van inwoners bij het realiseren van wind- en zonneparken.

Tags:

Wil je meer weten over het Windplatform Groningen? Neem dan contact op met

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr