Fiscale informatie

ANBI

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die (ook) voor deze ANBI-status van belang is hieronder op een rij gezet.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen is in 1973 opgericht onder de toenmalige statutaire naam ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps-, en Milieubeheer in de provincie Groningen’ (af te korten ‘Milieufederatie Groningen’). In 1992 is de naam veranderd van ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps- en Milieubeheer in de Provincie Groningen’ in ‘Stichting Milieufederatie Groningen’.
Deze naam is bij de statutenwijziging in 2010 gewijzigd in ‘Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen’.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud, het herstel, het optimaal beheer en de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en van andere passende maatregelen ter vermindering van de klimaatverandering in de provincie Groningen. De stichting stelt zich mede ten doel te bevorderen dat wettelijke regels op het gebied van omgevingsrecht, met name regels ter bescherming van natuur, milieu en landschap juist worden toegepast en worden nageleefd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens
Fiscaal nummer: 3422690
Btw-nummer: 0034.22.690.B01
Kamer van Koophandel: de Natuur en Milieufederatie Groningen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41009418.
Ons adres is: Bankastraat 77, 9715 CJ Groningen.

Bezoldiging, vergoedingenbeleid en nevenfuncties
De Natuur en Milieufederatie Groningen volgt de salarisschalen van de Provincie Groningen. De bezoldiging van de directeur-bestuurder is gespecificeerd in de afzonderlijke jaarrekeningen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). Het jaarverslag bevat informatie over eventuele nevenfuncties van zowel de directeur-bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht.

Beleidsplan
Onze Meerjarenprogramma 2020 – 2023 kan hier worden gedownload.

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.