De Klimaatambassadeurs Groningen

De Klimaatambassadeurs Groningen

Klimaatadaptatie zal steeds meer invloed hebben op onze leefomgeving. Wat is er nodig om in Groningen droge voeten te houden? Hoe pakken we hittestress aan in de versteende omgeving? Om hierover mee te denken en te doen is een groep ambassadeurs vanuit hun interesse en expertise bij de NMG aangehaakt: zij helpen ons op allerlei manieren met het op de kaart zetten van natuurlijke klimaatbuffers. De ambassadeurs worden inhoudelijk ondersteund vanuit de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) (link).  Dit is een groep van acht landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. Samen realiseren zij, met tal van partners, klimaatbuffers vanuit zes mooie concepten waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.

Effecten van klimaatverandering

De zee stijgt, de bodem daalt, de neerslag wordt extremer en grilliger. Alles wijst erop dat we veel meer water te verwerken krijgen en te maken krijgen met langere periodes van droogte en hitte. De samenleving zal rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld toenemende wateroverlast, watertekorten, verzilting en zeespiegelstijging als om hittestress in de steden.

Natuurlijke klimaatbuffer als aantrekkelijk alternatief

Naast gangbare en meer technische oplossingen vragen vestigen zijn natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering een aantrekkelijk alternatief; waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2-opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk.

Het CNK heeft zes verschillende soorten klimaatbuffers gedefinieerd. In Groningen zien we effectieve voorbeelden zoals de klimaatbuffers rondom het Zuidlaardermeer, de Onlanden bij de stad Groningen en pilots bij de Dollard, zoals de brede groene dijk en de dubbele dijk.

Klimaatambassadeurs

De klimaatambassadeurs in Groningen hebben in beeld gebracht wat de ontwikkelingen zijn waar ze invloed op willen hebben zoals beleidstrajecten, informeren van inwoners en politiiek beinvloeden. Een belangrijk beleidstraject is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Eerst zijn met de stresstesten de risico’s en kansen in beeld gebracht door waterschappen en gemeenten. Daarna volgen de risicodialogen en een uitvoeringsagenda. De klimaatambassadeurs Groningen ambassadeurs gaan met name in deze stappen meedenken en het gedachtegoed van natuurlijke klimaatbuffers inbrengen namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.Klimaatweek, gemeenteraadsverkiezingen en meer

Risicodialogen
Overheden voeren op dit moment stresstesten uit waarbij de gevolgen van klimaatverandering worden onderzocht. Hiervoor zijn zij met allerlei belanghebbenden in gesprek. Deze gesprekken heten de risicodialogen. De klimaatambassadeurs Groningen schuiven aan bij deze gesprekken namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

Klimaatweek, gemeenteraadsverkiezingen en meer
Daarnaast organiseren de ambassadeurs vanuit hun betrokkenheid bij dit onerwerp nog veel meer. Denk aan excursies voor waterschapsbesturen, het agenderen van natuurlijk klimaatbuffers tijdens de klimaatweek en de (komende) gemeenteraadsverkiezingen. Ook helpen zij ons bij het opzetten en uitrollen van projecten. Zoals de fietstocht du klimaatboer bijvoorbeeld en verscheen er een mooi interview in de krant.

Meer over natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers
Die natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Daarom is de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) opgericht. Een groep van acht landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. Samen realiseren zij, met tal van partners, klimaatbuffers vanuit zes mooie concepten waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.

Vragen? Neem gerust contact op met Jasper:

Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr