De Klimaatambassadeurs Groningen

De Klimaatambassadeurs Groningen

Klimaatadaptatie zal steeds meer invloed hebben op onze leefomgeving. Wat is er nodig om in Groningen droge voeten te houden? Hoe pakken we hittestress aan in de versteende omgeving? Om hierover mee te denken en te doen is een groep ambassadeurs vanuit hun interesse en expertise bij de NMG aangehaakt: zij helpen ons op allerlei manieren met het op de kaart zetten van natuurlijke klimaatbuffers.  

Door klimaatverandering hebben we behoefte aan plekken waar in tijden van wateroverlast het water kan worden opgevangen en vastgehouden kan worden voor tijden van droogte. Dat zijn natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffer als aantrekkelijk alternatief
Naast gangbare en meer technische oplossingen vragen vestigen zijn natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering een aantrekkelijk alternatief; waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2-opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk.

Risicodialogen
Overheden voeren op dit moment stresstesten uit waarbij de gevolgen van klimaatverandering worden onderzocht. Hiervoor zijn zij met allerlei belanghebbenden in gesprek. Deze gesprekken heten de risicodialogen. De klimaatambassadeurs Groningen schuiven aan bij deze gesprekken namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

Klimaatweek, gemeenteraadsverkiezingen en meer
Daarnaast organiseren de ambassadeurs vanuit hun betrokkenheid bij dit onerwerp nog veel meer. Denk aan excursies voor waterschapsbesturen, het agenderen van natuurlijk klimaatbuffers tijdens de klimaatweek en de (komende) gemeenteraadsverkiezingen. Ook helpen zij ons bij het opzetten en uitrollen van projecten. Zoals de fietstocht du klimaatboer bijvoorbeeld en verscheen er een mooi interview in de krant.

Meer over natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers
Die natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Daarom is de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) opgericht. Een groep van acht landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. Samen realiseren zij, met tal van partners, klimaatbuffers vanuit zes mooie concepten waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.

Vragen? Neem gerust contact op met Jasper: