De Klimaatambassadeurs Groningen

De Klimaatambassadeurs Groningen

Klimaatadaptatie zal steeds meer invloed hebben op onze leefomgeving. Wat is er nodig om in Groningen droge voeten te houden? Hoe pakken we hittestress aan in de versteende omgeving? Om hierover mee te denken en te doen is een groep ambassadeurs vanuit hun interesse en expertise bij de NMG aangehaakt: zij helpen ons op allerlei manieren met het op de kaart zetten van natuurlijke klimaatbuffers. De ambassadeurs worden inhoudelijk ondersteund vanuit de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK).  Dit is een groep van acht landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. Samen realiseren zij, met tal van partners, klimaatbuffers vanuit zes mooie concepten waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.

Effecten van klimaatverandering

De zee stijgt, de bodem daalt, de neerslag wordt extremer en grilliger. Alles wijst erop dat we veel meer water te verwerken krijgen en te maken krijgen met langere periodes van droogte en hitte. De samenleving zal rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld toenemende wateroverlast, watertekorten, verzilting en zeespiegelstijging als om hittestress in de steden.

Natuurlijke klimaatbuffer als aantrekkelijk alternatief

Naast gangbare en meer technische oplossingen vragen vestigen zijn natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering een aantrekkelijk alternatief; waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2-opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk.

Het CNK heeft zes verschillende soorten klimaatbuffers gedefinieerd. In Groningen zien we effectieve voorbeelden zoals de klimaatbuffers rondom het Zuidlaardermeer, de Onlanden bij de stad Groningen en pilots bij de Dollard, zoals de brede groene dijk en de dubbele dijk.

Klimaatambassadeurs

De klimaatambassadeurs in Groningen hebben in beeld gebracht wat de ontwikkelingen zijn waar ze invloed op willen hebben zoals beleidstrajecten, informeren van inwoners en politiiek beinvloeden. Een belangrijk beleidstraject is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Eerst zijn met de stresstesten de risico’s en kansen in beeld gebracht door waterschappen en gemeenten. Daarna volgen de risicodialogen en een uitvoeringsagenda. De klimaatambassadeurs Groningen ambassadeurs gaan met name in deze stappen meedenken en het gedachtegoed van natuurlijke klimaatbuffers inbrengen namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.Klimaatweek, gemeenteraadsverkiezingen en meer

Risicodialogen
Overheden voeren op dit moment stresstesten uit waarbij de gevolgen van klimaatverandering worden onderzocht. Hiervoor zijn zij met allerlei belanghebbenden in gesprek. Deze gesprekken heten de risicodialogen. De klimaatambassadeurs Groningen schuiven aan bij deze gesprekken namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

Klimaatweek, gemeenteraadsverkiezingen en meer
Daarnaast organiseren de ambassadeurs vanuit hun betrokkenheid bij dit onerwerp nog veel meer. Denk aan excursies voor waterschapsbesturen, het agenderen van natuurlijk klimaatbuffers tijdens de klimaatweek en de (komende) gemeenteraadsverkiezingen. Ook helpen zij ons bij het opzetten en uitrollen van projecten. Zoals de fietstocht du klimaatboer bijvoorbeeld en verscheen er een mooi interview in de krant.

Meer over natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers
Die natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Daarom is de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) opgericht. Een groep van acht landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. Samen realiseren zij, met tal van partners, klimaatbuffers vanuit zes mooie concepten waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.

Groningse klimaatambassadeurs

Ambassadeur Tjerk Zwanenburg
Ik ben klimaatbufferambassadeur omdat ik me zorgen maak over de leefbaarheid van onze planeet en onze directe omgeving in het bijzonder. We hebben nu al te maken met extreem weer en de gevolgen daarvan en dat wordt alleen maar erger.

Als klimaatambassadeur wil ik mijn kennis delen met anderen om te zoeken naar meer natuurlijke oplossingen voor problemen als hitte, overstromingen, drinkwatertekort, et cetera. Oplossingen die als het kan tevens bijdragen aan het oplossen van meerdere problemen. Hierbij gaat het er ook om dat we de klimaatbuffer oplossingen niet alleen toepassen op grootschalige, maar ook op kleinschalige problemen.

Mijn favoriete klimaatbuffer zijn De Onlanden.

 


Ambassadeur Harrie Miedema
Ik ben klimaatambassadeur omdat ik als vogelaar betrokken ben bij de natuur in Nederland en omdat ik me zorgen maak over de leefbaarheid van Groningen, Nederland en van de gehele wereld. We zien steeds vaker extreem weer (zowel droogte als overvloedige regenval) en de gevolgen daarvan en dat wordt alleen maar erger. Als vergunningverlener Wet natuurbescherming zie ik dat de druk op de natuurgebieden in Nederland toeneemt en dat de bescherming daarvan steeds moeilijker wordt.

Als klimaatambassadeur wil ik mij inzetten om samen met anderen te zoeken naar meer natuurlijke oplossingen voor problemen als zeespiegelstijging, droogte en overstromingen. Ook het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve effecten door de klimaatverandering heeft mijn bijzondere aandacht.

Mijn favoriete klimaatbuffer zijn de natte polders rond het Zuidlaardermeer met zeldzame moerasvogels en watervogels.

 


Ambassadeur Jan Loots
Mijn drijfveer om klimaatambassadeur te zijn is dat ik al 11 jaar zonder gasaansluiting woon. Goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort en de wereldvrede. Wat mij betreft leggen we meer broekbossen aan. Naast dat het mooie natuur oplevert, voorkomt dit ook nog veenoxidatie.

Mijn favoriete klimaatbuffers liggen allen in het mooie Westerwolde, in gebieden als de Gaast, Hoorndermeeden en de Ruiten Aa.

Vragen? Neem gerust contact op met Martijn:

Profiel Martijn van der Glas

Martijn van der Glas

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, wo, do