Hoe groen is het groen?

18 november 2014

Hoe groen is het groen?

De Natuur en Milieufederatie Groningen en Landschapsbeheer Groningen hebben eind november een enquête verstuurd naar alle groenbeheerders van het openbaar groen in de provincie. Met de enquête proberen de partijen in beeld te brengen in hoeverre groenbeheerders oog hebben voor bijen.

De Provincie Groningen werkt samen met Landschapsbeheer Groningen, Projecten LTONoord en de Natuur en Milieufederatie aan de verbetering van leefomstandigheden voor bijen. Het beheer  en de inrichting van het openbaar groen spelen hierbij een belangrijke rol.

Met de resultaten van de enquête organiseren de NMG en Landschapsbeheer in het voorjaar van 2015 een workshop voor groenmedewerkers van gemeenten en terreinbeherende organisaties. Daarin wordt onder andere stilgestaan bij eisen die bijen aan hun leefomgeving stellen en hoe hier in het praktisch groenbeheer mee omgegaan kan worden. Bijenbeheer is vaak maatwerk. Ondanks dat er veel wegbermen, parken en bosjes zijn waar ecologisch beheer op prima wijze wordt uitgevoerd kan hier door uitvoering van kleine maatregelen soms nog de nodige winst voor bijen worden behaald.

Voorafgaand aan de workshop organiseerde de Natuur en Milieufederatie al eerder een symposium over bijen en een praktijkdag voor groenbeheerders over bijvriendelijk groenbeheer.