Brief van negen natuurorganisaties aan de gemeenteraad over de Suikerzijde

16 december 2021

Brief van negen natuurorganisaties aan de gemeenteraad over de Suikerzijde

Suikerzijde: zo kan het ook

 

Op 16 december verstuurden de natuurorganisaties een brief aan de gemeenteraad, om hen te informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. Suikerzijde en Polder De Oude Held. Daarin stelden de organisaties voor te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de kaders van het bestemmingsplan Suikerzijde tot een andere invulling te komen van het westelijke gebied met de aanduiding ‘Groen-Park’.

Door hier meer een natuurlijke invulling aan te geven, met ruimte voor natuurbeleving, zou mogelijk (een gedeelte van) de westelijke vloeivelden behouden kunnen blijven en daarmee leefgebied voor vleermuizen en geoorde futen. De compensatieopgave wordt aanzienlijk kleiner en daarmee gemakkelijker inpasbaar door deze te laten aansluiten bij de bestaande structuren. Aantasting van weidevogelgebied De Oude Held zou hiermee overbodig worden.

De organisaties stelden te verwachten dat deze verkenning in januari kan worden gestart en zijn benieuwd naar de uitkomst. Ondersteuning van deze lijn vanuit de gemeenteraad kan daar zeer behulpzaam bij zijn.

Lees hier de hele brief

Hieronder het plan van de natuurorganisaties op hoofdlijnen:

Zo kan het ook: Suikerzijde natuurinclusief

 1. Behoud westelijke vloeivelden

In de westpunt van het plangebied Suikerzijde Noord kan een deel van de vloeivelden behouden blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe woonwijk. Het mooiste zou zijn dat het bestemmingsplan op dit punt wordt herzien, maar onderstaande schets laat zien dat er ook binnen de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan mogelijkheden zijn. Als natuurgebied met ruimte voor natuurbeleving kunnen de vloeivelden van toegevoegde waarde zijn voor de woonwijk. De vloeivelden behouden een functie als foerageergebied voor vleermuizen en broedgebied voor geoorde futen, waardoor de compensatieopgave aanzienlijk lager wordt.

2. Geoorde futen leefruimte bieden in de Oosterpolder bij Haren

Ook in de toekomst is er ruimte voor de geoorde fuut om te broeden op Suikerzijde, zowel in de westelijke vloeivelden in Suikerzijde Noord als in het gerealiseerde compensatiegebied 1 in Suikerzijde Zuid. De resterende compensatieopgave kan ruimschoots ingevuld worden in de Oosterpolder bij Haren, waar Het Groninger Landschap een compensatiegebied aanbiedt van ca. 25 hectare. Compensatie van de geoorde fuut kan hier gecombineerd worden met aanpak van de veenoxidatie in het kader van de Regionale Veenweide Strategie.

3. Versterken ecologische structuur voor vleermuizen

Ook voor de vleermuizen (water- en meervleermuis) wordt de compensatieopgave aanzienlijk kleiner als een deel van de westelijke vloeivelden op Suikerzijde Noord behouden kunnen worden. In plaats van één geïsoleerd compensatiegebied stellen wij voor om in de westelijke stadsrand te investeren in het netwerk van foerageergebieden en verbindingen voor de vleermuizen. Dit resulteert in een optimaler gebruik van het totale netwerk en is daarmee een meer robuuste en toekomstvaste oplossing. Bestaande waterplassen als de Ruskenveense Plas en de skivijver kunnen door het aanbrengen van beplanting langs de oevers veel meer beschutting en daarmee foerageermogelijkheden bieden. Daarnaast zijn er diverse locaties waar ook nieuwe waterpartijen gecreëerd kunnen worden.

Conclusie

Waar een wil is, is een weg. Natuurorganisaties zouden graag zien dat hun alternatieven serieus bekeken en uitgewerkt worden. Weidevogelgebied De Oude Held hoeft dan niet aangetast te worden, voor vleermuizen en geoorde futen is er een beter alternatief en de woonwijk Suikerzijde wordt een wijk grenzend aan een natuurgebied. En in plaats van tijd en energie in juridische procedures te steken, kunnen we samen met de gemeente werken aan een stad die ook binnen de stadsgrenzen hoge natuurwaarden heeft.

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr