Brief van de natuurorganisaties 16122021

Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken m.b.t. Suikerzijde en Polder De Oude Held.

Afgelopen periode hebben op initiatief van de Provincie Groningen er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente, de Provincie en de natuurorganisaties. Een uitvloeisel daarvan was dat afgelopen maand er twee deskundigenbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Hierbij waren niet alleen vertegenwoordigers van de gemeente en natuurorganisaties aanwezig maar ook externe deskundigen. Tijdens de bijeenkomsten zijn zowel de natuurcompensatieplannen van de gemeente en de daarop gebaseerde ontheffing van de Provincie besproken, als de alternatieve plannen van de natuurorganisaties, zoals verwoord in de contra-expertise van Ecosensys. Het waren nuttige bijeenkomsten onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Per gespreksonderwerp heeft de voorzitter de bevindingen van de externe deskundigen samengevat. Wij hebben aangedrongen om op basis hiervan een schriftelijk verslag te maken, dit hebben we echter nog niet ontvangen.

Deze bijeenkomsten hebben meerdere inzichten opgeleverd. Zo is het niet handig en zeker niet noodzakelijk om de geoorde fuut en de vleermuizen in hetzelfde gebied te compenseren (zoals in het plan van de gemeente staat). Ook kent het plan van de gemeente nog allerlei uitvoeringsbezwaren, onder andere met betrekking tot het waterpeil in De Oude Held. Maar voor ons is ook een belangrijke uitkomst dat de alternatieven in hoofdlijnen ondersteund worden door de externe deskundigen, maar dat een en ander nog wel nader uitgewerkt moet worden. Voor de volledigheid hebben wij de hoofdlijnen van ons plan bijgevoegd (zie de button hieronder).
Zo kan het ook: Suikerzijde natuurinclusief

In het bestuurlijke overleg aansluitend op de deskundigenbijeenkomsten bleek dat partijen niet nader tot elkaar zijn gekomen. Om het alternatief van de natuurorganisaties uit te kunnen voeren is een (beperkte) wijziging van het bestemmingsplan nodig, waarbij overigens niets aan de woningbouwopgave hoeft te worden afgedaan. De gemeente heeft aangegeven daartoe niet bereid te zijn.

Er bleek nog één opening te zijn die we de komende tijd verder gaan verkennen: we willen onderzoeken of het mogelijk is om binnen de kaders van het bestemmingsplan Suikerzijde tot een andere invulling te komen van het westelijke gebied met de aanduiding ‘Groen-Park’. Door hier meer een natuurlijke invulling aan te geven, met ruimte voor natuurbeleving, zou mogelijk (een gedeelte van) de westelijke vloeivelden behouden kunnen blijven en daarmee leefgebied voor vleermuizen en geoorde futen. De compensatieopgave wordt aanzienlijk kleiner en daarmee gemakkelijker inpasbaar door deze te laten aansluiten bij de bestaande structuren. Aantasting van weidevogelgebied De Oude Held is hiermee overbodig.

Wij verwachten dat deze verkenning in januari wordt gestart en zijn benieuwd naar de uitkomst. Ondersteuning van deze lijn vanuit de gemeenteraad kan daar zeer behulpzaam bij zijn.

Met vriendelijke groet,

Mede namens:

Collectief Groningen West
Het Groninger Landschap
Vleermuiswerkgroep Groningen
IVN Afdeling Groningen-Haren
Avifauna Groningen
KNNV Groningen
Natuurmonumenten
De Bomenstichting

Jan-Willem Lobeek
Directeur-bestuurder