De Regionale Energiestrategieën (RES)

De Regionale Energiestrategieën (RES)

In heel Nederland worden regionale energiestrategieën (RES) gemaakt. Hiermee geven 30 regio’s aan hoe zij willen bijdragen aan de opwekking van schone energie en de transitie naar duurzame warmte. En hoe ze dus zullen bijdragen aan de nationale klimaatdoelstelling die is geformuleerd na het akkoord van Parijs: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. In Groningen werken twaalf gemeenten, twee waterschappen en de Provincie Groningen aan één Regionale Energiestrategie voor de hele provincie Groningen. 

Jarenlange ervaring
De NMG heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van bewonersinitiatieven en wordt door verschillende partijen gewaardeerd als gesprekspartner om kennis en deskundigheid in te brengen aan de start van processen. In de RES Groningen zitten we namens onze groene en energieachterban in de Brede Stuurgroep en zijn we in gesprek met de werkgroepen Communicatie & Participatie en Ruimte. We merken dat het voor de publieke partijen nog zoeken is hoe ze maatschappelijke organisaties ruimte kunnen geven om hun meerwaarde te laten gelden.

Vijftig procent eigenaarschap
Landelijk werken de Natuur en Milieufederaties samen in de Participatiecoalitie. Deze coalitie heeft ervoor gepleit dat bij de energietransitie gestreefd moet worden naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Dit is geen loze wens, het kan echt en wordt zelfs al toegepast. We zien het als onze rol om deze ambitie gemeengoed te maken en dit ook actief invulling te geven.

met onze partners schreven wij een advies over de concept RES

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) staat en gaat voor een maatschappelijk gedragen RES. Om de realisatie van energieprojecten – opwek en warmte – te bevorderen en te versnellen is het wenselijk bewoners en bewonerscollectieven goed te betrekken bij de planvorming en hen waar mogelijk ook in staat te stellen financieel te participeren.

Samen met de Groninger Energie Koepel, HIER klimaatbureau, Buurkracht en LSA Bewoners verbindt de NMG lokale energiecollectieven, natuur- en milieuorganisaties en actieve bewoners aan de energieopgave. We stimuleren en ondersteunen hen om zelf in hun directe omgeving duurzame projecten op te starten. Dit zijn projecten op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, energieopwekking, aardgasvrij en duurzame warmte.

 

Meer weten over onze inzet voor de RES? Neem dan contact op met Janneke! Zij helpt je graag verder.

Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do