Zestien partijen slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels

8 september 2021

Zestien partijen slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels

gele kwikstaart, foto Erik de Waal

De Groninger akkervogels verdienen een betere bescherming, stellen zestien partijen in het Akkervogelmanifest Groningen 2021. In het manifest kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan, dat eind 2021 gereed moet zijn. Dit zal concrete acties bevatten om te komen tot levensvatbare akkervogelpopulaties. Het actieplan is een logisch vervolg op het Actieplan Weidevogels Groningen uit 2018.

Groningen is van groot belang voor de Nederlandse akkervogels. De markante grauwe kiekendief komt vrijwel alleen in Groningen voor. En voor soorten als veldleeuwerik, kwartel, gele kwikstaart en graspieper is de provincie met haar omvangrijke akkerbouwareaal van landelijke betekenis. Ondanks alle beschermingsinspanningen gaat het met de meeste van deze soorten niet goed. Als de huidige trends doorzetten, zullen van veel soorten binnen enkele decennia geen levensvatbare populaties overblijven.

Actieplan Groninger Akkervogels
Daarom hebben zestien organisaties die betrokken zijn bij het akkervogelbeheer de handen ineengeslagen om toe te werken naar vitale en veerkrachtige populaties in volwaardige akkervogellandschappen. Dit streven is vastgelegd in het Akkervogelmanifest, dat het uitgangspunt vormt voor het op te stellen Actieplan Groninger Akkervogels waarmee de partijen het komende halfjaar aan de slag gaan. De ondertekenende partijen zijn actief op het gebied van landbouw, natuur- en landschapsbeheer en onderzoek.

Vijf thema’s
Het actieplan richt zich op vijf thema’s: het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, het versterken van de akkervogellandschappen, het vernieuwen van het provinciale gebiedenbeleid, monitoring en kennisontwikkeling, en op communicatie, educatie en draagvlak. In vier breed samengestelde gebiedswerkgroepen (Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën) worden deze thema’s de komende maanden in samenhang uitgewerkt.

Tags:
Profiel Jasper Tiemens

Jasper Tiemens

Projectleider Natuur en Landbouw werkdagen: ma, di, do, vr