Windplatform Groningen

2 oktober 2019

Windplatform Groningen

 

Onder de naam ‘Windplatform’ starten de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen een verkenning naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. De komende tijd wordt samen met de omgeving verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat voorop.

Het opwekken van duurzame energie is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als  energiebron is nodig.  Daarom hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, de coöperatieve vereniging Grunneger Power en de gemeente Groningen het ‘Windplatform’ opgericht. Samen met  inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden  starten we een verkenning naar het opwekken van windenergie in de gemeente Groningen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) zet zich in voor natuur, landschap, milieu en duurzame energie. De NMG wil de transitie naar een duurzame energievoorziening aanjagen en versnellen, met oog en oor voor de omgeving en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Energiecoöperatie Grunneger Power zet zich in voor de realisatie van duurzame energieprojecten waarin burgerparticipatie centraal staat. Dit betekent voor Grunneger Power: regie over onze eigen energie, gericht op duurzame ontwikkeling van onze eigen leefomgeving in de transitie naar een CO2-neutraal Groningen.

Grunneger Power, gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen zien het Windplatform als een logische en essentiële stap om de ontwikkeling van windenergie samen met betrokkenen uit de regio verder te verkennen. Aandacht voor draagvlak is hierbij cruciaal.

De NMG is blij dat bewonersparticipatie en effecten op natuur en landschap een belangrijk onderdeel vormen van deze verkenning. Zij is van mening dat een dergelijk uitgebreide verkenning samen met de omgeving van cruciaal belang is om een weloverwogen afweging te kunnen maken of windturbines mogelijk zijn. En zo ja onder welke voorwaarden.

Klik hier voor een kaartje met de beide zoekgebieden.
Klik hier voor het standpunt van de NMG over grootschalige wind en zonneparken.
Klik hier voor meer informatie over het betrekken van inwoners bij het realiseren van wind- en zonneparken.

Aanpak
Het Windplatform is opgericht om de komende tijd in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden rondom de gebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Doel van de verkenning is om in kaart te brengen wat de wensen en zorgen zijn vanuit de omgeving. Er worden de komende tijd gesprekken en inloopavonden georganiseerd, enquêtes gehouden en een klankbordgroep ingericht.  Om dit proces zo goed en transparant mogelijk te faciliteren, wordt ook de technische haalbaarheid van windenergie onderzocht en vindt er gelijktijdig een financiële verkenning plaats. Ook het verkennen van effecten op waardevolle natuur- en landschapswaarden speelt een belangrijke rol in het traject.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken wordt advies uitgebracht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal eind maart 2020 besluiten óf en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is in de genoemde gebieden. Wanneer de gemeenteraad besluit dat windmolens geplaatst kunnen worden, moet dit vervolgens ook nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. Meer informatie is te vinden op windplatformgroningen.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: