Windenergie op zee gestaag en zorgvuldig uitbouwen

5 november 2014

Windenergie op zee gestaag en zorgvuldig uitbouwen

De Natuur en Milieufederaties hebben samen met Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland aandacht gevraagd voor een gestage maar wel zorgvuldige uitbouw van windenergie op zee. Dit doen zij in een brief van 4 november 2014 aan de Tweede Kamer voor een Wetgevingsoverleg op 17 november over windenergie op zee. Zij reageren hiermee op de brief die op 26 september jl. door de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu aan de Kamer is gestuurd.

De Noordzee is van ons allemaal. Alle natuur- en milieuorganisaties zijn voorstander van meer wind op zee en onderschrijven niet alleen de 4450 MW-doelstelling voor wind op zee uit het Energieakkoord, maar menen ook dat er een grote noodzaak is om na 2023 verder te gaan met de uitrol van wind op zee. Wind op zee is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan en Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie.

De natuur- en milieuorganisaties zijn positief over de hoofdlijnen: de planmatige uitrol, met één netbeheerder (TenneT), en de gekozen gebieden (kavelbesluit). Zij maken zich wel zorgen over het tijdpad, waarbij de eerste tender pas in december 2015 staat gepland. In het Energieakkoord stond al 450 MW voor 2015 gepland. De natuur- en milieuorganisaties verbazen zich over het intrekken van de bestaande vergunningen zonder een eerlijke kostenvergelijking. Zij stellen voor deze vergunningen achter de hand te houden.

Eén netbeheerder en een planmatige uitbouw in een beperkt aantal gebieden is positief voor de ecologisch waardevolle en intensief gebruikte kustzone. De natuur- en milieuorganisaties zijn erg blij met de nieuwe systematiek voor het aanwijzen van kavels voor te bouwen parken en in samenhang daarmee de ontwikkeling van een toetsingskader ecologie en cumulatie, waarmee effecten beter en eenduidiger kunnen worden ingeschat. Ten slotte zijn zij positief over het beperkte gebruik van de 12-mijlszone, waardoor de ecologische effecten voor trekvogels en migrerende zeezoogdieren beperkt kunnen blijven.

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen