Versterkte zeedijk biedt kansen voor natuur en recreatie

16 september 2014

Versterkte zeedijk biedt kansen voor natuur en recreatie

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl moet worden versterkt. Het waterschap Noorderzijlvest, de Provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de natuurorganisaties verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk gaan gezamenlijk werken aan een integrale versterking van de dijk waarbij ook recreatie- en natuurbelangen een plaats kunnen krijgen. Bestuurders tekenden hiervoor op 29 augustus 2014 een intentieverklaring.

De zeedijk beschermt het land tegen het zeewater en zorgt zo voor waterveiligheid. Het waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk versterken om toekomstige, zeer hoge waterstanden en de risico’s van aardbevingen als gevolg van de gaswinning op te kunnen vangen.

Extra kansen
Parallel aan de dijkverbetering zien de ondertekenende partijen ook kansen om meerwaarde te creëren voor natuur en recreatie en om de leefbaarheid in het gebied te versterken. Uiteraard blijft veiligheid voorop staan. Dit is in lijn met de afspraken om de menselijke activiteiten meer in balans te brengen met haar omgeving, zoals de ondertekenaars in 2012 hebben vastgelegd in de overeenkomst Ecologie en Economie in Balans.

Een voorbeeld van kansen die nu al worden onderzocht is het project ‘Marconi’ in Delfzijl. De gemeente heeft plannen voor uitbreiding van het stadsstrand. Als deze plannen uit Marconi haalbaar blijken, dan zal Noorderzijlvest de dijk in het centrum van Delfzijl verleggen. Daarnaast onderzoekt de Provincie de haalbaarheid van een Rijke Dijk. Dat is een dijk waarbij aan de waterkant de natuur beter gedijt.

Ook onderzoekt de Provincie de mogelijkheden van een ‘dubbele dijk’, waarbinnen nieuwe vormen van landbouw en natuurontwikkeling de ruimte krijgen, en van plaatsing van windturbines op de Oostpolderdijk. Uiteraard zijn er meer kansen en ideeën mogelijk en willen alle partijen zich inzetten om deze te verzilveren. De intentieverklaring onderstreept het commitment van de ondertekenaars om hieraan bij te dragen.

Planning
Eind september organiseren de samenwerkende partijen bijeenkomsten om bewoners en grondeigenaren bij de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl bij het project te betrekken. Eind 2014 moet duidelijk zijn welke kansen voor de versterking van de leefbaarheid, recreatie en natuur daadwerkelijk zijn te realiseren.