Verdwijntruc geoorde fuut: Provincie Groningen past ontheffing Wet natuurbescherming Suikerzijde aan

Verdwijntruc geoorde fuut: Provincie Groningen past ontheffing Wet natuurbescherming Suikerzijde aan

De Provincie Groningen heeft de ontheffing voor Wet natuurbescherming voor de Suikerzijde aangepast en daarbij op miraculeuze wijze de geoorde fuut laten verdwijnen. De natuurorganisaties zijn verbijsterd over deze gang van zaken. Het lijkt op paniekvoetbal en het veranderen van regels tijdens de wedstrijd.  

22 december 2021

Op de voormalige vloeivelden van de Suikerunie heeft de natuur zich de afgelopen tientallen jaren ongestoord kunnen ontwikkelen. De gemeente wil hier de nieuwe woonwijk Suikerzijde ontwikkelen en de natuur die daarbij verloren gaat elders compenseren ten koste van een rijk weidevogelgebied. Voor het vernietigen van leefgebied van onder andere vleermuizen, geoorde fuut en grutto heeft de gemeente een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming gekregen van de Provincie. Daartegen hebben de natuurorganisaties bezwaar aangetekend.

Werkzaamheden opgeschort
De voorzieningenrechter heeft twijfels bij de rechtmatigheid van deze ontheffing en daarom geoordeeld dat alle werkzaamheden die leefgebied vernietigen voorlopig opgeschort worden. Dit oordeel is onder andere gebaseerd op de beschermde positie van de geoorde fuut op basis van de Europese Vogelrichtlijn.

Geoorde fuut vogelvrij
Met een nieuwe ontheffing probeert de Provincie Groningen de geoorde futen van de voormalige vloeivelden nu in één klap vogelvrij te maken. Terwijl gedegen vooronderzoek aantoonde dat de vloeivelden al meer dan 20 jaar een belangrijk leefgebied zijn voor de geoorde fuut en woningbouw sterk negatieve effecten op deze vogelsoort zou hebben, worden nu op basis van enkele waarnemingen van afgelopen zomer heel andere conclusies getrokken. Omdat er geen nesten zijn gevonden, wordt nu opeens geconcludeerd dat de aanwezige geoorde futen niet beschermd hoeven te worden.

Beperkt onderzoek
Dit beperkte onderzoek kan naar het oordeel van de natuurorganisaties onmogelijk de basis zijn om deze conclusie te trekken. De nesten zijn lastig te vinden en ook in de beste leefgebieden zijn er jaren dat de geoorde fuut niet tot broeden komt. Volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn er in het voorjaar van 2021 wel degelijk meerdere exemplaren waargenomen en deze hebben de codering ‘waarschijnlijk broedend’ gekregen.

Trukendoos
Natuurorganisaties zien het wijzigen van de ontheffing als paniekvoetbal en zijn erg teleurgesteld dat de Provincie nu de trukendoos opentrekt. De Provincie is bevoegd gezag ten aanzien van de Wet natuurbescherming en zou erop toe moeten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aanwezige natuurwaarden.

Ruim baan voor vernietigen leefgebied grutto
Niet alleen de geoorde futen zijn in de ogen van de Provincie nu vogelvrij, men geeft ook ruimte aan het vernietigen van leefgebied van de grutto en andere weidevogels in Polder De Oude Held. Want uitgerekend hier zou natuurcompensatie voor vleermuizen plaats moeten vinden door een flink deel van het weidevogelgebied permanent onder water te zetten.

De Oude Held
In De Oude Held broedden afgelopen jaar minimaal 40 gruttopaartjes met een opvallend hoog broedsucces. Met de enorme afname van de grutto in Nederland zou dit gebied gekoesterd moet worden, ook omdat grutto’s zeer plaatstrouw zijn en broeden in het gebied waar ze zelf geboren zijn. De Provincie heeft Polder De Oude Held in de Provinciale Omgevingsverordening aangewezen als leefgebied voor weidevogels en zou daar naar moeten handelen.

Woningbouw combineren met behoud deel vloeivelden
De natuurorganisaties zijn niet tegen woningbouw op De Suikerzijde. Ze zien juist kansen om de woningbouw te combineren met behoud van een deel van de vloeivelden, waardoor de woonwijk straks grenst aan een mooi natuurgebied. Wie wil er nu niet wonen naast een natuurgebied? Daarnaast hebben ze alternatieven voor de natuurcompensatie, waarbij het weidevogelgebied Polder De Oude Held volledig wordt ontzien.

‘Groenste college ooit’ biedt geen ruimte voor verkenning alternatieven
Het college van de gemeente Groningen, dat zich ‘het groenste college ooit’ noemt, biedt uiteindelijk geen ruimte om deze alternatieven nader te verkennen en uit te werken. De natuurorganisaties zagen daardoor geen andere mogelijkheid dan om een oordeel aan de rechter te vragen, maar zouden er veel liever in goed overleg met gemeente en Provincie uitkomen.

Dit bericht is mede namens:

Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Afdeling Groningen-Haren, Avifauna Groningen, KNNV Groningen, Natuurmonumenten en De Bomenstichting

Ga naar de dossierpagina met inzicht in onze eerdere inzet

Tags:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan-Willem Lobeek

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr