Structuurvisie Wind op land: nu beter is straks sneller

4 juni 2013

Structuurvisie Wind op land: nu beter is straks sneller

Negen natuur- en milieuorganisaties[1], waaronder De Natuur en Milieufederaties, hebben gezamenlijk gereageerd op de structuurvisie wind op land (SWOL). De organisaties willen snel meer duurzame energie waaronder windenergie. Om dit mogelijk te maken, vinden de organisaties dat het plan op diverse punten veel beter kan en doen zij suggesties om de aanpak van windenergie te verbeteren en te versnellen.

Om windenergie te laten groeien tot de ambitie van 6000 MW in 2020 moet er in Nederland driemaal zoveel windenergie worden opgewekt op land dan nu het geval is. Om dit te kunnen bereiken, is het volgens de organisaties noodzakelijk om op korte termijn aan de slag te gaan met haalbare, concrete locaties waar lokaal draagvlak voor bestaat. Op die manier voorkomen we langdurige en heilloze procedures waardoor de ambitie niet wordt gehaald.

De natuur- en milieuorganisaties stellen het volgende voor:

Laat de burgers profiteren van windenergie
Om mogelijk te maken dat bij elk nieuw windpark ook burgers ervan profiteren stellen de natuur- en milieuorganisaties voor om dat in de energiewet op te nemen. 

Investeer in lokaal draagvlak
Het creëren van draagvlak is de sleutel om de windambitie te kunnen waarmaken. Dat kan door burgers nadrukkelijk mee te laten doen bij de realisatie van de windparken. Dat vraagt om een op maat toegesneden creatief planproces waarin ruimte is voor ideeën die vanuit de burgers zelf komen. Het Rijk wordt gevraagd om daarvoor spelregels te maken.

Schrap een tweetal locaties in het IJsselmeer
In het IJsselmeergebied moet meer dan de helft van de Nederlandse windambitie worden gerealiseerd (zie voetnoot 7 in bijgevoegde brief). De organisaties vinden dat niet in verhouding staan tot de belangrijke waarden op het gebied van natuur en landschap in dit gebied. De organisaties roepen op om de beoogde locatie Noordoost IJsselmeer en de locatie Houtribdijk te schrappen. Het is heel risicovol om daar windmolens neer te zetten vanwege de verwachte gevolgen voor vogels en vanwege de strijdigheid met het Rijksbeleid  voor de Waddenzee, Natura 2000 en het IJsselmeer.  De ambitie van 6000 MW in 2020 zal dan niet worden gehaald.

Verbeter de planvoorbereiding
De planvoorbereiding schiet volgens de organisaties ernstig tekort. Cruciale punten op het gebied van de invloed op natuur  en radarverstoring zijn niet of nauwelijks onderzocht. Hierdoor is de kans groot dat vele locaties tijdens de verdere planvoorbereiding sneuvelen. Door nu een goede voorbereiding te treffen, wordt de tijd die daarmee gemoeid is straks dubbel en dwars ingehaald. Bovendien wordt de kans op het behalen van de ambitie vergroot en neemt de overheid haar doelstellingen op het gebied van natuur en landschap serieus. 

Situatie in Groningen
Recent bleek ook de planvoorbereiding in Groningen tekort te schieten. Bij het zoeken voor een uitbreidingslocatie bij de Eemshaven heeft de provincie de belangen van natuur en landschap niet meegewogen. Dit terwijl de uitbreidingslocatie grenst aan Werelderfgoed de Wadden. De recente Groninger uitbreidingslocaties maken overigens nog geen onderdeel uit van de landelijke structuurvisie Wind op Land.

Ook in Groningen hebben Provinciale Staten aangegeven groot belang te hechten aan het verbeteren van draagvlak voor grote windparken en het creëren van mogelijkheden voor participatie. Zij willen op korte termijn concrete provinciale maatregelen waarin participatie en gebiedsfondsen mogelijk worden gemaakt bij de realisatie van nieuwe windparken. Het amendement leest u hier (pdf).

Meer informatie:
Brief Structuurvisie Wind op Land (pdf)
Natuur- en landschapsorganisaties vragen PS waddenkust te ontzien bij uitbreiding windpark Eemshaven

[1] De Natuur en Milieufederaties, Landschapsbeheer Nederland, Zoogdiervereniging, Vereniging Milieudefensie, Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse Vissersbond  IJsselmeer (PO IJsselmeer), Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart,  Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieu.