Natuur- en landschapsorganisaties vragen PS waddenkust te ontzien bij uitbreiding windpark Eemshaven

23 mei 2013

Natuur- en landschapsorganisaties vragen PS waddenkust te ontzien bij uitbreiding windpark Eemshaven

Gisteren heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen Provinciale Staten opgeroepen om de windturbineparken niet verder uit te breiden langs de waddenkust. We reageren hiermee op plannen van de provincie om nieuwe windmolens ten westen van de Eemshaven langs de waddenkust toe te staan. Dit levert buitenproportioneel veel schade op voor het waddenlandschap en de vogelstand in dit gebied. Onnodig bovendien aangezien er voldoende alternatieve locaties in de provincie zijn voor de realisatie van grootschalige windenergie op land.

We onderschrijven de belangrijke rol die windenergie op land heeft in de transitie naar duurzame energie. Daarbij is plaatsing van 850 MW in Groningen nodig.  Dit is ook mogelijk wanneer de windturbines geconcentreerd op een drie tot viertal locaties worden geplaatst.

Om de schade op natuur en landschap zoveel mogelijk te beperken, dienen natuur- en landschapswaarden meegewogen te worden bij de locatiekeuze van de concentratiegebieden. De Natuur en Milieufederatie Groningen en zes andere natuur- en landschapsorganisaties verwijten de provincie dat zij bij de huidige plannen voor grootschalige windenergie van de provincie deze belangen niet heeft meegenomen. We vrezen dat de natuur- en landschapswaarden van het Werelderfgoed de Wadden onnodig veel schade lijden.

Alternatieve locaties
De natuur- en landschapsorganisaties zijn bovendien van mening dat ten onrechte alternatieve locaties niet zijn verkend. Er is te snel en gemakkelijk gekozen voor het uitbreiden van de locatie langs de waddenkust. Hiermee komt de provincie eerder gemaakte toezeggingen aan de organisaties –geen uitbreiding langs de waddenkust– niet na.

Het is niet uitgesloten dat verdere uitbreiding van windenergie op land in de toekomst nodig is om voldoende duurzame energie op te wekken. Natuur- en landschapsorganisaties pleiten voor een grondige verkenning van alternatieve locaties, met oog voor leefomgeving, natuur en landschap. Ook pleiten we voor beleid om de waddenkust te beschermen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen deed deze oproep mede namens Avifauna, Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en Stichting Natuur en Landschap Eemsmond.

Meer informatie
Lees onze inspraakreactie