Reactie natuur- en landschapsorganisaties op ontwerp-Omgevingsvisie

4 mei 2015

Reactie natuur- en landschapsorganisaties op ontwerp-Omgevingsvisie

Acht natuur, landschaps- en milieuorganisaties hebben gezamenlijk gereageerd op de ontwerp-Omgevingsvisie en verordening van de Provincie Groningen.  De Omgevingsvisie legt het provinciaal ruimtelijk beleid vast voor de komende vier jaar. Een belangrijk document voor landschap, natuur, duurzame bedrijvigheid en energie in onze provincie.

In hun reactie vragen de organisaties de Provincie meer ruimte te bieden voor de opwekking van zonne-energie, en het Groninger Verdienmodel eerst goed in de praktijk te toetsen en te evalueren alvorens het uit te breiden. Bovendien vinden zij dat de Omgevingsvisie veel te veel ruimte biedt voor uitbreiding van het bouwblok voor melkveehouderijen van groter dan twee hectare. Ook vragen zij om de nieuwe helihaven in de gemeente Eemsmond niet midden in het landelijk gebied te realiseren, maar aansluitend op het bestaande bedrijventerrein.

De Omgevingsvisie, het voormalige Provinciaal Omgevingsplan of POP, is een nota die de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt. Het raakt daarmee alle thema’s waarvoor de Natuur en Milieufederatie Groningen en haar achterban zich inzetten. De Omgevingsvisie bestaat uit twee onderdelen. In de Omgevingsvisie zelf omschrijft de Provincie haar visie en doelen met betrekking tot het ruimtelijk beleid in de provincie. Onderwerpen die de Provincie wil laten doorwerken in de plannen van gemeenten en waterschappen worden in de bij de Omgevingsvisie horende verordening gezet. Door het beleid te vertalen in een provinciale verordening, wordt gewaarborgd dat gemeenten en bedrijven zich ook aan dit beleid dienen te houden. In hun reactie hebben de organisaties op beide documenten gereageerd.

Tijdens een discussieavond met het Netwerk Ruimtelijke Ordening en achterbanorganisaties van de NMG is begin april de ontwerp-Omgevingsvisie besproken. Op basis van deze discussie heeft de NMG in nauwe samenspraak met haar achterban de reactie op de ontwerpvisie opgesteld. De reactie is mede onderschreven door Stichting Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen, Waddenvereniging, Groninger Energie Koepel, Greenpeace afdeling Groningen en Stichting Natuur en Landschap Eemsmond. Andere aangesloten organisaties hebben deelgenomen aan de discussie en een zelfstandige reactie ingezonden.

Lees op de dossierpagina ook reacties van enkele andere achterbanorganisaties.