NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Provinciale Omgevingsvisie

Provinciale Omgevingsvisie

In 2014 is de Provincie Groningen gestart met het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Deze wordt eens in de vier jaar gemaakt. Voor de nieuwe Omgevingsvisie moet aan verschillende ruimtelijke vraagstukken invulling worden gegeven.

De Omgevingsvisie, het voormalige provinciaal omgevingsplan of POP, is een nota die de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt. Het raakt daarmee alle thema’s waarvoor de Natuur en Milieufederatie Groningen en haar achterban zich inzetten. In de Omgevingsvisie zet de Provincie bijvoorbeeld uiteen waar en op welke wijze zij ruimte wil bieden aan grootschalige opwekking van duurzame energie, welke karakteristieke landschapselementen beschermd moeten worden, en waar en hoeveel ruimte er is voor nieuwe bedrijventerreinen en woningbouw. Bovendien wordt in dit document de bescherming van het samenhangende netwerk van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur, in onze provincie vastgelegd.

Het belang van de provinciale verordening
De Omgevingsvisie bestaat uit twee onderdelen. In de Omgevingsvisie zelf omschrijft de Provincie haar visie en doelen met betrekking tot het ruimtelijk beleid. Onderwerpen die zij wil laten doorwerken in de plannen van gemeenten en waterschappen worden daarnaast opgenomen in de bij de Omgevingsvisie behorende verordening. Door het beleid te vertalen in een provinciale verordening wordt verankerd dat gemeenten en bedrijven zich ook aan dit beleid dienen te houden.

De Provincie Groningen heeft dit in de vorige Omgevingsvisie zeer goed gedaan. Nut en noodzaak hiervan werden meermalen bewezen. Zo konden landschapselementen als houtsingels en pingoruïnes in het Zuidelijk Westerkwartier behouden blijven ondanks afwijkende plannen van de gemeenten. Plannen voor grootschalige windenergie langs de Eems-Dollardkust in het Oldambt kregen geen voet aan de grond, mede omdat de Provincie haar windenergiebeleid goed geregeld had in de verordening. Ook de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij werden door de Provincie via de verordening aan banden gelegd. Afzonderlijke gemeenten vonden vaak dat uitbreiding wel zonder meer mogelijk moest zijn.

Alle bovengenoemde voorbeelden zijn vanwege hun effecten op leefomgeving, landschap en natuur van provinciaal belang. Per individueel geval of per gemeente mogen de effecten misschien beperkt zijn, opgeteld kunnen ze een sterk stempel drukken op de ruimtelijke kwaliteit van de hele provincie.

Een van de actuele ruimtelijke vraagstukken is wie de regie moet krijgen over de bescherming van natuur en landschap in Groningen: de Provincie of de gemeenten? De Provincie heeft in de voordracht voor de nieuwe Omgevingsvisie aangekondigd op diverse taken de regie meer uit handen te willen geven ten faveure van de gemeenten. De NMG vindt dit zorgwekkend, omdat provinciale visie, kennis en regelgeving de afgelopen jaren hun meerwaarde hebben bewezen. De NMG houdt dan ook een warm pleidooi voor provinciale regie op thema’s die het individuele gemeentebelang ontstijgen, zoals de bescherming van landschapselementen, de ruimtelijke inpassing van wind- en zonne-energieparken, vergroening van de industrie in de Eemsdelta en schaalvergroting in de landbouw.

Klimaat en energie
Op het gebied van klimaat en energie is het provinciale omgevingsbeleid de komende jaren doorslaggevend. De klimaatadaptatie (verdrogingsproblematiek in de zomer versus wateroverschotten in de winter) vraagt om ruimtelijke reserveringen en provinciale regie. Ook op energiegebied moet er de komende beleidsperiode het nodige gebeuren om de doelstellingen te halen. Noord-Nederland heeft de ambitie om in 2020 meer dan 16% van haar energieverbruik duurzaam op te wekken. Een streven waarvan de NMG de noodzaak onderschrijft. Dat is echter wel een verdrievoudiging van de huidige opwekkingscapaciteit in slechts zes jaar tijd. Deze verduurzaming van de energieproductie moet ingevuld worden door wind op zee, wind op land, warmtenetten, warmte-koude-opslag, zonne-energie en biomassa. Allemaal ontwikkelingen die een grote impact hebben op onze leefomgeving, waarbij draagvlak in de omgeving onontbeerlijk zal zijn om de plannen tijdig te kunnen realiseren. Naast de opwekking van duurzame energie staat er een stevige opgave op het gebied van energiebesparing en vergroening van de industrie.

Bovenstaande ontwikkelingen ontstijgen het gemeentelijk belang in omvang en urgentie, en vragen derhalve om provinciale regie. Regie niet alleen op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, maar ook op het genereren van draagvlak, het faciliteren van de benodigde infrastructuur, het stimuleren van lokale initiatieven en het versnellen van procedures. Op een integrale aanpak kortom, die absoluut nodig is om deze grote opgave in relatief korte tijd mogelijk te maken. De nieuwe Omgevingsvisie zou naar de mening van de NMG de marsroute in al deze facetten moeten weergeven.

Meer informatie
Van 16 maart tot 28 april  2015 lag de ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER ter inzage. De Natuur en Milieufederatie Groningen leverde in nauwe samenspraak met haar achterban hierop.

Inmiddels is de derde Ontwerp-Omgevingsvisie verschenen en de Omgevingsverordening. Lees er hier meer over. 

In de linkerkolom van deze pagina staat een overzicht met relevante nieuwsberichten over de Omgevingsvisie.

Bijeenkomsten
Gedurende het totstandkomingstraject van de Provinciale Omgevingsvisie organiseert de Natuur en Milieufederatie diverse bijeenkomsten voor haar achterban en Netwerk RO.

 

Contactpersoon: Marjolijn Tijdens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF