Provincie zet nieuwe stap herijking EHS

29 augustus 2012

Provincie zet nieuwe stap herijking EHS

In 2012 is er door het kabinet fors bezuinigd op het budget voor natuur en landschap. Bovendien verschoof de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid, een groot aantal landschapstaken en plattelandsontwikkeling van het Rijk naar de Provincie. Deze grote veranderingen zetten natuur en landschap in de provincie Groningen onder druk en vragen om een herzien natuur- en landschapsbeleid én een sterke regierol van de Provincie. Met het Groenmanifest als uitgangspunt zette de Provincie de afgelopen maanden de eerste stappen in dit nieuwe beleid en ontwierp in juli een nieuwe kaart van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Groene ruggengraat overeind
De afgelopen maanden is er door de Provincie samen met de gebiedspartners en de Natuur en Milieufederatie Groningen gewerkt aan een nieuwe kaart voor de Ecologische Hoofdstructuur (de EHS). Hoewel er door de bezuinigingen enkele gebieden zijn geschrapt, blijft op de kaart de groene ruggengraat van Groningen overeind, inclusief de belangrijkste verbindingszones, in tegenstelling tot Rijksbeleid om deze verbindingszones te schrappen.

Deze nieuwe kaart voor de EHS kan als een eerste stap gezien worden naar een herziene visie op natuur- en landschapsbeleid van de Provincie. Er ligt echter nog een grote uitdaging voor de provincie om duidelijkheid te scheppen in het vacuüm dat is ontstaan is na de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid.

Weidevogels Reitdiep en Zuidelijk Westerkwartier
Gebieden waarvan na ruggespraak met de gebiedspartners bleek dat de vooruitzichten op het behalen van de natuurdoelen nihil waren zijn eerst van de kaart geschrapt. Voor een deel van deze gebieden, zoals bijvoorbeeld de weidevogelgebieden van het Noordelijk Reitdiepgebied, zal een nieuwe locatie gezocht worden, aansluitend bij een bestaand natuurgebied om zo alsnog optimale omstandigheden voor de weidevogels te kunnen creëren.

De grootste veranderingen vinden plaats in het Zuidelijk Westerkwartier. Een aantal gebied verliest de status van natuurgebied en zal worden omgevormd tot gebieden waar agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden. Om deze veranderingen te laten slagen moeten in de aankomende maanden nog wel extra afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een aangepaste waterstand.

Grote zorgen
Zo heeft de Natuur en Milieufederatie nog grote zorgen over de negatieve gevolgen die de bezuinigingen zullen hebben op de natuur en het landschap van Groningen. Naast bezuinigingen op de verwerving en inrichting van natuurgebieden wordt er namelijk ook drastisch bezuinigd op natuurbeheer en op ons cultuurlandschap, bijvoorbeeld op het Nationaal Park Lauwersmeer en op het Nationaal Landschap Middag Humsterland. Zonder extra steun en inzet van provincie en gebiedspartners zal ons cultuurlandschap een forse klap krijgen. Eind 2012 wil de Provincie duidelijk hebben hoe zij met de bezuinigingen op de kosten voor natuurbeheer en de verantwoordelijkheid op landschapstaken om zal gaan.

De Natuur en Milieufederatie Groningen zal samen met de groenmanifestpartners gedurende dit proces meedenken over de benodigde nieuwe oplossingen en financieringsmogelijkheden om zo bij te dragen aan een robuuste natuur en een vitaal platteland.

Over het Groenmanifest
Het Groenmanifest is een unieke samenwerking van landbouw- en natuurorganisaties waarin zij een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van robuuste natuur en een vitaal platteland hebben vastgelegd, naar aanleiding van de Rijksbezuinigingen op de budgetten voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Belangrijkste peilers van het manifest zijn een goed functionerende EHS en een economisch en ecologisch duurzame landbouw.