NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Groenmanifest Groningen

Groenmanifest Groningen

De Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en BoerenNatuur hebben gezamenlijk het Groenmanifest Groningen opgesteld. We maken ons zorgen over de huidige ingrijpende bezuinigingen op het budget voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Het manifest bevat afspraken over en voorstellen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer en de economische ontwikkeling van de landbouw op het Groningse platteland. Het manifest is overhandigd aan gedeputeerde Wiebe van der Ploeg.

Het Groenmanifest is een nadere invulling van het Manifest natuur, landschap en economie in een vitaal platteland, dat in juni 2010 door een groot aantal landelijke organisaties is ondertekend.

Groenmanifest Groningen
Samen met de andere natuurorganisaties en landbouworganisaties willen we ons inzetten voor een vitaal landelijk gebied in Groningen. In het Groenmanifest zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over en voorstellen gedaan voor:

  • realisatie van de EHS, zowel qua verwerving en inrichting als beheer;
  • verbetering van de landbouwstructuur;
  • effectiviteit van het beheer van natuur buiten de EHS;
  • het verbeteren van gebiedsprocessen;
  • benutting van kansen op het gebied van klimaat, energie, natuurcompensatie, KRW/WB21 opgaven (kaderrichtlijn water; werkprogramma voor totstandkoming stroomgebiedbeheerplannen) en hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB);
  • de inzet van private middelen, bijvoorbeeld compensatiemiddelen.

Met het manifest willen we bereiken dat continuïteit en zekerheid ontstaat in de investeringen voor het Groningse platteland. We geven inzicht in de benodigde middelen voor aankoop en inrichting van nieuwe gebieden en doen suggesties voor aanvullende financieringsbronnen. Ook doen we voorstellen ter verbetering van de effectiviteit van het natuurbeheer en geven we inzicht in de benodigde beleidsinstrumenten. In de uitvoering werken we samen met Provincie, waterschappen en andere gebiedspartners.

Meer informatie
Groenmanifest Groningen

Contactpersoon: Marjolijn Tijdens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF