Netwerk Milieu geeft provinciaal geurbeleid mede vorm

21 augustus 2013

Netwerk Milieu geeft provinciaal geurbeleid mede vorm

De provincie Groningen heeft het netwerk Milieu van de Natuur en Milieufederatie Groningen ingeschakeld om advies in te winnen voor haar provinciaal geurbeleid. De aanbevelingen die het netwerk heeft meegegeven, zijn grotendeels overgenomen in de concepttekst die er nu ligt.

De provincie schrijft momenteel aan een regionaal geurbeleid gericht op de industrie. Het geurbeleid is onderdeel van het Beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In dit beleidsstuk wordt onder andere beschreven hoe de provincie haar taken rondom “geurhinder” gaat uitvoeren.

In een brainstorm heeft het netwerk Milieu meegedacht over de invulling van het geurbeleid. Belangrijke punten betroffen de klachtenregistratie en –afhandeling en de opzet van het meetnetwerk voor stankoverlast. In een brief van de provincie aan de deelnemers van het netwerk Milieu, geeft zij aan werk te maken van deze punten. Wij zijn tevreden over het resultaat.

Meer informatie

  • Lees hier de brief van de provincie naar aanleiding van ons advies
  • Lees hier ons advies aan de provincie.