Net op Zee, was het maar waar!

12 april 2021

Net op Zee, was het maar waar!

Gezien de klimaatcrisis moeten we over naar duurzame energie. Wind op zee is, net als op land, daarbij onmisbaar. De stroomkabel van het aan te leggen windmolenpark noordelijk van de Waddeneilanden moet aanlanden aan wal. Liefst daar waar mensen wonen en industrie draait, daar gebruiken we de stroom die het park produceert.

In januari jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een voorkeurstracé aangewezen dwars door de oostpunt van Schiermonnikoog. Via het wantij en tien kilometer waddennatuur, vervolgens dwars door de kwelders van Groningen en dertig kilometer landbouwgrond naar de Eemshaven. ‘Net op Zee’ noemt men dat, was het maar waar.

Uniek natuurgebied
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en de inwoners van Schiermonnikoog zijn geschokt door dit voorstel. Dwars door ons meest unieke natuurgebied. Leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en scholekster, Dwars door een van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap, de eilander Balg van Schiermonnikoog.

Werksleuven van honderd meter breed
Juist daar graven, boren, tijdelijke industriële complexen bouwen om de aanleg mogelijk te maken. Met werksleuven van honderd meter breed en vier meter diep. Wie de notitie ‘Joint Fact Finding kabelcorridor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’ van het ministerie en TenneT leest kan zijn ogen niet geloven. Vooral de beoogde kabelcorridor is erg verontrustend. Er zal hier niet één keer, maar vaker, in meerdere jaren, grootschalig gewerkt worden aan de aanleg van stroomkabels. Daarmee wordt unieke natuur steeds weer opnieuw beschadigd en krijgt ze geen tijd te herstellen.

Natura 2000
Schiermonnikoog, de Waddenzee en de kwelders van Groningen zijn onderdeel van het grootste en – in internationaal opzicht – belangrijkste Natura 2000-gebied van Nederland. Het is bovendien Unesco werelderfgoed. In de onlangs door een groot aantal overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vastgestelde Agenda voor het waddengebied 2050 staat letterlijk: ‘Aanleg (en onderhoud) van kabels en leidingen vindt plaats met zo min mogelijk effect op de natuurwaarden. Uitgangspunt blijft het clusteren van kabels, buizen en leidingen die aansluiten bij bestaande corridors’. Het nu gekozen tracé staat haaks op dit uitgangspunt.

Niet goed beschermd
Je zou zeggen met zoveel regels en afspraken is de Waddennatuur goed beschermd. Niet dus. De wettelijke doelstellingen voor het behoud van soorten en leefomgeving worden (al jaren) niet gehaald. Verschillende vormen van visserij, winning van delfstoffen, baggeren en recreatiedruk zijn daarvan mede de oorzaak. Dan trekken we er straks nog een paar kabels doorheen? Wij vinden dat onbegrijpelijk.

Waar
Energie van windparken moet aanlanden op de vaste wal. Daar wordt ze gebruikt. De meeste stroom wordt gebruikt in de Randstad en zware industrie. De aanlanding van stroomkabels kan efficiënter, met minder natuurschade en wellicht in samenwerking met andere landen. Wij roepen op deze mogelijkheden veel beter en breder te onderzoeken. Een echt ‘Net op Zee’, zonder schade aan de Waddenzee, hopelijk wordt dat waar!

Niet waar
Wij ondersteunen de petitie van de eilanders op Schiermonnikoog tegen dit tracé. We zetten alles op alles om dit voorgenomen besluit te keren.
Dit is de zoveelste keer dat onze Waddennatuur ondergeschikt dreigt te worden aan bestuurlijke en economische voorkeuren. Wij zijn voor het Klimaatakkoord, maar stroomkabels dwars door ons Wad, dat mag niet waar worden!

Leeuwarden 12-04-2021

Aldus ondertekend en gesteund door:
Fred Wouters, directeur-bestuurder Vogelbescherming Nederland
Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging
Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Groningen
Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap
Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland
Henk de Vries, directeur It Fryske Gea
Lenze Hofstee, stichting WAD
Arjen Kok, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker; werkdagen: ma, di