Nederland is meest vervuilde land van Europa

18 oktober 2011

Nederland is meest vervuilde land van Europa

Nederlandse lucht, water en bodem zijn de vieste van heel Europa. Ondanks dat Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, beschermen we onze leefomgeving minder goed dan andere EU-landen. Dit blijkt uit de afgelopen weekend gepubliceerde analyse Ranking the stars van Natuur & Milieu waarin Nederland wordt vergeleken met de andere Europese lidstaten op het gebied van klimaat, milieu en natuur.

De publicatie Ranking the Stars richt zich in de vergelijking met andere EU-landen niet op de voortgang in beleid, maar op de feitelijk gemeten milieuverontreiniging en kwaliteit van natuur. Voor mensen in Nederland telt immers de werkelijke leefsituatie en niet een papieren werkelijkheid van beleidsmakers.

Oplossingen
Natuur en Milieu draagt ook oplossingen aan waardoor het leefklimaat in Nederland kan verbeteren. Deze duurzame en innovatieve oplossingen leiden niet tot minder, maar juist meer welvaart. De Natuur en Milieufederatie Groningen speelt hierbij in Groningen een grote rol. We doen dat door verschillende projecten, zoals Lokale Energie Voorwaarts, waarbij we groepen burgers ondersteunen bij het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Op 14 september jl. hebben we samen met LTO het Groenmanifest Groningen aangeboden aan de Provinciale Staten. Een gezamenlijk plan van landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties om te zorgen dat, ook in deze tijd van bezuinigingen, de belangen van landbouw, natuur en landschap in de provincie goed op elkaar afgestemd worden.

En we zullen ons de komende jaren blijven inzetten voor een samenhangend klimaatbeleid, gericht op duurzame energievoorziening én energiebesparing. We doen dat onder meer met het project het Noordelijk Klimaatperspectief, waarmee we willen laten zien hoe Noord-Nederland in 2020 tot 20% CO2 reductie kan komen en 14% duurzaam opgewekte energie.

Inzet kabinet
Het kabinet zegt dat het zich op milieugebied niet meer dan andere Europese landen wil inspannen. Het kabinet wekt hiermee de suggestie dat Nederland voorop of  minstens in de pas loopt met Europa. De cijfers geven een volledig ander beeld. ‘Op de Europese ladder presteert Nederland ronduit slecht op de belangrijkste milieu-indicatoren, zoals bodem, lucht en water.
Het kabinet zou veel meer moeten doen om klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Enerzijds kan dat door meer ambitieuze verplichtingen voor het aandeel duurzame energie in te voeren, het doorleveren van lokaal opgewekte energie eenvoudiger te maken en wind op zee te stimuleren en anderzijds door in te zetten op energiebesparing. Doordat het kabinet het laatste niet doet en de oprichting van bijvoorbeeld kolencentrales niet beperkt wordt het behalen van de doelstellingen nog moeilijker. Het is duidelijk dat de industrie het niet vrijwillig doet, zoals recent aangetoond in een rapport van de Algemene Rekenkamer.
Daarnaast wil het Rijk de verantwoordelijkheden voor aankoop, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Nationale Parken en Landschappen zo snel mogelijk doorschuiven naar de provincies. Dit gaat wel gepaard met een forse bezuiniging, waardoor de EHS in de knel komt.

Meer informatie
N&M Rapport Ranking the Stars