Meer aandacht voor Omgevingsverordening van belang

4 april 2016

Meer aandacht voor Omgevingsverordening van belang

Onlangs verscheen de derde versie van de Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2016-2020. Hoewel er een goede Omgevingsvisie ligt, heeft de Provincie weinig regels in de Omgevingsverordening opgenomen om te borgen dat gemeenten ook rekeninghouden met die visie. De NMG vreest enkele problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, behoud van kernwaarden en landschappelijke inpassing en hoopt dat de Provincie alsnog enkele aanpassingen doet.

Versnippering
Zo krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening. Prima, maar dat kan wel leiden tot een sterk versnipperd ruimtelijk beleid. Wij vrezen dat het buitengebied, de natuur en het karakteristieke landschap zonder provinciale regie het kind van de rekening zijn. Om deze aantasting tegen te gaan, zouden we de Provincie willen meegeven om gemeenten samen regionaal afgestemde visies te laten ontwikkelen.

Kernwaarden
Ook is in de Visie het Groninger kleilandschap met zijn wierden, maren, dijken en erfgoed goed beschreven, maar is het gebied niet aangewezen als Provinciaal Landschap ‘Wierdenland’. Met deze status zou het veel beter beschermd zijn. De Omgevingsverordening verplicht gemeenten namelijk niet om met deze kernwaarden rekening te houden.

Bouwblok op maat
Bij evaluatie van de Bouwblok op maat-methode, bedoeld om te zorgen dat grote nieuwe stallen goed in het landschap worden ingepast, is gebleken dat deze methode onvoldoende kwaliteit levert: afspraken worden niet nagekomen en omwonenden voelen zich buiten spel gezet. Hierop is geen extra beleid ontwikkeld. Onze zorg is dat met de nieuwe Verordening dreigt het kwaliteitsniveau nog verder omlaag te gaan.

Duurzame energie
De NMG vindt snelle omschakeling naar duurzame energie, ook wind op land, van groot belang.
Maar windturbines langs de waddenkust maken veel meer vogelslachtoffers dan windmolens
elders. Wij pleiten daarom voor het aanwijzen van gebieden langs de waddenkust die gevrijwaard blijven van windenergie.

Lees hier verder over onze inzet met betrekking tot de nieuwe Omgevingsvisie