Kabinetsvoorstel aanpak stikstofprobleem teleurstellend

21 november 2019

Kabinetsvoorstel aanpak stikstofprobleem teleurstellend

14 november 2019

De eerste stap van het kabinet in de aanpak van de stikstofproblematiek is beperkt en kwetsbaar, vinden de Natuur en Milieufederaties. Het is de vraag of de maatregelen op korte termijn echt gaan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid stikstof. Voor de langere termijn is een omvattend plan nodig. Een plan gericht op versterking van de natuur en serieuze beperking van stikstof door natuurinclusieve landbouw.

Er zitten nog te veel tegenstrijdigheden in de aanpak van het kabinet. De eerste stap van het kabinet is gericht op het creëren van ruimte voor vergunningverlening voor de bouw. De Natuur en Milieufederaties begrijpen en steunen die urgentie. Het is echter zeer onzeker of stikstofneerslag in de praktijk voldoende daalt met de voorgenomen maatregelen. Daarnaast zegt het kabinet niets over toezicht en handhaving van de voorgestelde maatregelen. Daarmee is de kans groot dat het nieuwe systeem juridisch niet overeind blijft, net als het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Ongerustheid over bescherming natuurgebieden

De Natuur en Milieufederaties zijn daarnaast verontrust over de passage in de kabinetsbrief die gaat over de natuur. Het kabinet zegt dat ze de natuur wil versterken, maar wil tegelijkertijd de beschermde status van Natura 2000-gebieden die er niet goed voorstaan, laten vallen. Dit is de omgekeerde wereld: in plaats van kwetsbare natuur te beschermen tegen te veel stikstof, zoekt men wegen om de bescherming te beperken, om stikstof te kunnen blijven uitstoten. De natuur in Nederland staat er niet goed voor, ook buiten de Natura 2000-gebieden. Voor de natuur, het welzijn en de gezondheid in ons land is een forse investering nodig. En met een robuuste natuur is ook de ontwikkeling van de economie gediend.

Volgende stap: natuurinclusieve landbouw

We kijken uit naar de volgende stap van het kabinet, die gericht moet zijn op de langere termijn. Naast versterking van het natuurnetwerk moet die vooral zorgen voor een lagere uitstoot uit de landbouw, de grootste bron van stikstof in ons land. Door de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, gericht op het sluiten van kringlopen en versterking van de biodiversiteit, kan voor boeren een nieuw perspectief ontstaan. In de praktijk zien we daar al veel initiatieven voor. We vragen het kabinet met voldoende geld en passende regelgeving te komen, waarmee deze initiatieven gebiedsgericht kunnen worden uitgebouwd.

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen