Gemeente Westerwolde heeft goede visie, maar mist kansen

6 mei 2020

Gemeente Westerwolde heeft goede visie, maar mist kansen

Uit de ontwerp-omgevingsvisie blijkt dat de gemeente Westerwolde duidelijk inzet op duurzaamheid en verbeteren van de biodiversiteit. Met name in het gebied dat aansluit op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wil de gemeente natuurinclusieve landbouw stimuleren en het NNN versterken. De gemeente ziet hier ook kansen voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme en daarmee stimulering van de werkgelegenheid in het gebied. In onze reactie, mede namens Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten, hebben wij de gemeente laten weten dat wij dit een goede ontwikkeling vinden.

Ondertussen komen sommige ontwikkelingen in de samenleving in een stroomversnelling. Zo is in het Klimaatakkoord (Den Haag, 28 juni 2019) tussen Rijk, provincies en gemeenten afgesproken heel veel bomen aan te planten in Nederland. De provincie Groningen maakt nu plannen voor 950 ha extra bos, voor een deel in Westerwolde. In de ontwerp-Omgevingsvisie heeft de gemeente deze ontwikkeling nog niet mee genomen. Wij roepen de gemeente op deze kans te grijpen.

En na de stikstof-uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) komt er veel geld beschikbaar voor maatregelen om de neerslag van stikstof in gevoelige Natura 2000-gebieden te verminderen. Het enige stikstofgevoelige Natura 2000-gebied in Groningen, Lieftinghsbroek, ligt in de gemeente Westerwolde. Hier liggen kansen die de gemeente in de ontwerp-Omgevingsvisie niet benut.

Wij vinden het jammer dat de gemeente in een groot deel van het agrarisch gebied ruimte geeft voor verdere intensivering (schaalvergroting) van de landbouw. Daardoor komen de landschappelijke en natuurlijke waarden, en daarmee de toeristische potenties van het gebied, nog verder onder druk te staan. Wij roepen de gemeente op om, niet alleen rond het NNN maar ook in de rest van het agrarisch gebied, schaalvergroting te ontmoedigen en extensivering van de landbouw te stimuleren. Dat is beter voor natuur, landschap en werkgelegenheid en biedt betere kansen voor toerisme en recreatie.

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker Wadden gerelateerde onderwerpen