Besluit over windmolens in de gemeente Groningen

19 maart 2021

Besluit over windmolens in de gemeente Groningen

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft een bijdrage geleverd aan de verkenning naar de haalbaarheid van windturbines in de gemeente Groningen. In de verkenning is uitvoerig geluisterd naar de mening, wensen en zorgen van omwonenden en natuurorganisaties. Ook zijn de effecten van windturbines op de natuur en leefomgeving onderzocht. De verkenning is inmiddels ten einde. Nu is het tijd voor besluitvorming door de gemeente op basis van de uitkomsten. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebied Roodehaan. En om te stoppen met de verkenning naar windenergie in het gebied Westpoort. Eind april neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Verkenning Windplatform
Het opwekken van duurzame energie is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is daarom noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig. Windenergie is een essentiële bron in de energietransitie, maar heeft tegelijkertijd ook veel effect op de omgeving. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan het besluit tot het al dan niet ontwikkelen van windenergie de volgende zaken goed te verkennen: Wat zijn de effecten op de omgeving en de ecologie? Wat is technisch haalbaar? Wat zijn de kosten en de opbrengsten? En wat zijn de zorgen en wensen in de omgeving? Daarom hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, Grunneger Power en de gemeente Groningen in 2019 het ‘Windplatform’ opgericht. In opdracht van de gemeenteraad van Groningen is sinds die tijd samen met de omgeving en experts verkend of en onder welke voorwaarden windenergie bij de zoekgebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n (1) haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden stond daarbij voorop.

Uniek proces
De NMG is blij dat bewonersparticipatie en effecten op natuur een belangrijk onderdeel vormden van deze verkenning. Wij zijn van mening dat een dergelijk uitgebreide verkenning samen met de omgeving van cruciaal belang is. Zo kan de gemeenteraad een weloverwogen afweging maken of windturbines mogelijk zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden. De NMG probeert altijd de feiten te laten spreken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat omwonenden en natuurorganisaties goed bij het proces worden betrokken en zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces. Dit is voor ons een belangrijke reden geweest om deel te nemen aan de verkenning van het Windplatform. De NMG is voorstander om een dergelijk participatieproces in de toekomst vaker toe te passen. Zeker in gebieden waar meerdere ontwikkelingen tegelijk spelen, zoals bij Westpoort en Roodehaan. In beide gebieden is er sprake van intensief gebruik van het gebied, er wordt niet alleen gewoond in de omgeving, ook is er industrie, een snelweg (A7) en natuur in de directe omgeving. Daarnaast zijn er plannen voor zonneparken en voor een hoogspanningsleiding bij Westpoort. En nu wordt ook de mogelijkheid van windenergie verkend. Dan is het extra belangrijk om goed te verkennen wat mogelijk is. En misschien nog wel belangrijker: wat wenselijk is. Opvallende uitkomst van de verkenning is dan ook dat de huidige opgetelde geluidsbelasting op de woningen nu al hoog is in beide zoekgebieden. Uit de verkenning blijkt ook duidelijk dat omwonenden zich zorgen maken over al deze ontwikkelingen in hun leefomgeving, en invloed willen hebben op hun eigen leefomgeving en de ontwikkelingen die er spelen. Zij willen zeggenschap hebben wanneer windenergie ontwikkeld wordt in de zoekgebieden en dat de opbrengsten worden ingezet om schade te compenseren en ten behoeve van de leefbaarheid.

Westpoort
Het college stelt op basis van de verkenning voor om in Westpoort niet verder te gaan met de ontwikkeling van windenergie. Uit de verkenning kwamen meerdere knelpunten naar voren, waaronder belangrijke negatieve effecten op de vogels en vleermuizen. De NMG vindt dit daarom een logisch besluit. Wij zien het als grote meerwaarde dat de ecologische onderzoeken onderdeel waren van de verkenning. Hierdoor waren de ecologische bezwaren tijdig in beeld.

Roodehaan
Het college stelt voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Roodehaan. Op basis van alle onderzoeken die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat windenergie op deze locatie haalbaar is. De NMG vindt het van groot belang dat ook in het vervolg voldoende tijd en ruimte aan omwonenden en natuurorganisaties wordt gegeven om zich te organiseren. Dit is belangrijk om zeggenschap en participatie in het vervolgproces goed vorm te kunnen geven. Alleen dan kan er vanuit de omgeving volwaardig meegepraat worden over de eventuele ontwikkeling van windturbines, de verdeling van de opbrengsten en de voorwaarden die gesteld moeten worden. Om te participeren aan dit proces hoeven omwonenden en natuur- en milieuorganisaties niet voor de komst van windmolens te zijn. Het merendeel van de natuurorganisaties en de omwonenden van Roodehaan is tegen de komst van windturbines. Maar als ze er wel komen, dan is het belangrijk dat de effecten op de leefomgeving en natuur geminimaliseerd worden en de opbrengsten ook terug gaan naar de omgeving.

De komende maand gaat de gemeenteraad het stuk bespreken. Daarvoor is een aantal data van belang:
• 14 april staat een sessie van de raad van 1,5 uur met omwonenden gepland. Daarvoor nodigt het Windplatform via de klankbordgroep omwonenden uit om mee te praten.
• 21 april bespreekt de raad het voorstel over windenergie in een meningsvormende bijeenkomst.
• 28 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel in de besluitvormende bijeenkomst.

Contact opnemen
Zelf contact leggen met raadsleden en/of inspreken bij de gemeenteraad? Ga dan naar: gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Invloed-uitoefenen.

Meer informatie
Via deze link kun je meer lezen over de betrokkenheid van de NMG bij het Windplatform.
Op de website van het Windplatform vind je de uitkomsten en rapporten van de verkenning en de verdieping.
Lees hier wat Grunneger Power over het Windplatform heeft gepubliceerd.

(1) De zoekgebieden Westpoort en Roodehaan / Stainkoel’n zijn in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad in het beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie.

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr