Bescherming natuur en landschap buitenspel gezet

27 november 2013

Bescherming natuur en landschap buitenspel gezet

De Provincie Groningen wil meer ruimte reserveren voor de bouw van windmolens. Dat vinden wij een goede zaak. Maar een van de beoogde locaties, de Emmapolder aan de rand van de Waddenzee, is wat ons betreft onacceptabel. De opgave voor uitbreiding van het aantal windmolens mag niet zwaarder wegen dan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het aangewezen gebied. We vinden dan ook dat de Provincie eerst moet kijken naar alternatieven voordat mitigatie en compensatie ter sprake komen.

Om te kunnen voldoen aan het landelijk afgesproken opgesteld vermogen aan windenergie, moet Groningen de reeds aangewezen concentratiegebieden voor windmolens uitbreiden. Een flink deel van die extra molens is gepland in de Emmapolder, pal aan de rand van de Waddenzee. In onze zienswijze van augustus 2013 hebben we aangegeven waarom wij daar niet gelukkig mee zijn: de Waddenzee is een uniek natuurgebied, het is zelfs Werelderfgoed.

Uit onderzoek blijkt dat de windturbines bij de Eemshaven veel meer vogelslachtoffers maken dan turbines op andere plekken. Bovendien gaan ze aan de rand van de Waddenzee ten koste van de rust, weidsheid en open horizon van het Werelderfgoed. Daarbij komt een deel van de windturbines naast het nieuwe natuurgebied Ruidhorn te staan. Het gebied is de afgelopen jaren ingericht en wordt nu net door de vogels ontdekt.

Sluiproute via Crisis- en Herstelwet
Voor het aanwijzen van de Emmapolder als uitbreidingslocatie moet de Provinciale Omgevingsverordening worden gewijzigd. In januari beslist Provinciale Staten over deze aanpassing. Ondertussen hebben GS op 17 oktober 2013 in een brief aan de minister van Economische Zaken gevraagd om de windenergieplannen op te nemen in de Crisis- en Herstelwet. Zo probeert zij de verplichting om te kijken naar betere alternatieven te omzeilen.

Het gaat hier om plannen voor grootschalige windenergie, met grote gevolgen voor leefbaarheid, natuur en landschap. Zulke plannen verdienen een zorgvuldige afweging van locatiealternatieven. Zeker wanneer het plangebied direct grenst aan het Waddengebied, wat voor de uitbreidingslocatie Emmapolder het geval is.

Afweging alternatieven
De Provincie stelt dat al twee keer eerder onderzoek is gedaan naar mogelijke alternatieven en wil deze discussie niet opnieuw voeren. Voor de drie concentratiegebieden die nu al in de Provinciale Omgevingsverordening zijn opgenomen is dit inderdaad onderzocht, maar niet voor de uitbreidingslocaties. Voor deze gebieden is nooit gekeken naar mogelijk nadelige effecten op het milieu. Daarbij is binnen de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de bestaande concentratiegebieden nooit een goede afweging gemaakt voor effect op natuurwaarden en landschappelijke waarden. Waardoor het doortrekken van de resultaten van deze onderzoeken naar de uitbreidingslocaties niet mogelijk is.

In onze inspraakreactie dringen wij er dan ook bij Provinciale Staten op aan alsnog een zorgvuldig onderzoek uit te voeren naar mogelijke (minder schadelijke) alternatieven. De Emmapolder is niet geschikt en we blijven ons hard maken om plaatsing van windmolens op deze locatie te voorkomen.

Meer informatie
Onze eerdere berichtgeving en zienswijze op het plan van de Provincie om de Emmapolder als uitbreidingslocatie aan te wijzen.

PDF Wind 20131126 Reactie op verzoek GS opnemen windplannen in Crisis en Herstelwet