Behoud Driebondsbos voor havik en nachtegaal

Behoud Driebondsbos voor havik en nachtegaal

De natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de toekomst van het Driebondsbos: de komende jaren moet een nieuwe wijk met maar liefst 2100 woningen verrijzen tussen Meerstad en het Eemskanaal. Langs het Eemskanaal, op het voormalig slibdepot, is de afgelopen zestig jaar echter een ‘oerbos’ verrezen; een bos waar de mens niet heeft ingegrepen en natuur zich spontaan heeft kunnen ontwikkelen. Denk aan haviken, de nachtegaal, verschillende soorten uilen, reeën en verschillende soorten vleermuizen. De bescherming van dit bos dreigt te worden aangetast.

6 juli 2021

Het bos is een waardevol onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur, die als groene zone de Hunzezone (bij de woonschepenhaven), het Kardings Ontzet en Midden-Groningen verbindt en daarmee de binnenstad met de Ommelanden.

Monitoring
In september 2020 reageerden de natuur- en milieuorganisaties op het Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone naar wethouder Jongman en Bureau Meerstad met een gezamenlijke brief. In juni 2021 hebben de natuur- en milieuorganisaties hun zorgen geuit bij de raadsleden van de gemeente Groningen in deze brief.  De voorgestelde monitoring heeft inmiddels plaatsgevonden en is hier in te zien. Daaruit blijkt dat niet alleen het bos, maar ook het open gebied – ter hoogte van het P+R Meerstad – een belangrijke plek is voor vele soorten broedvogels.

Skillspark
Het is precies deze meer open plek waar de gemeente Groningen voornemens is een skillspark voor mountainbikers te ontwikkelen voor de periode van tien jaar. Ondanks onze gezamenlijke recente inspanningen, een excursie met raadsleden en een opinieartikel in het Dagblad van het Noorden, worden deze plannen vooralsnog ongewijzigd doorgezet.

Aangenomen motie
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Op 30 juni jl. werd een motie aangenomen waarmee het College van B & W van de gemeente Groningen wordt verzocht om grootschalig onderhoud aan het Driebondsbos tot nader order te staken en een open overleg te starten met de natuur- en milieuorganisaties, gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Hoop op natuurinclusieve wijk
De gezamenlijke natuurorganisaties wachten de uitnodiging voor dit overleg af en verwachten na de zomer een omgevingsvergunning. Jasper Tiemens, projectleider Natuur en Landbouw: ‘We blijven alert op de ontwikkelingen en hopen dat er straks een prachtige natuurinclusieve wijk ontstaat, waar de unieke natuur van het Driebondsbos is beschermd en de stedelijke ecologische structuur functioneert, in harmonie met de stedelijke en recreatieve voorzieningen.’

 

Tags: