NMG steunt Burgerinitiatief Kardings Ontzet

30 maart 2016

NMG steunt Burgerinitiatief Kardings Ontzet

stijve ogentroost
stijve ogentroost

Het jonge natuurgebied Kardinge herbergt een variatie aan natuur en vele dierensoorten. Door menselijke barrières als wegen, steile oevers en andere blokkades is het gebied echter onbereikbaar voor andere waardevolle diersoorten. Daarom hebben twee inwoners uit de aangrenzende wijk Beijum burgerinitiatief ‘Kardings Ontzet’ opgericht, waarmee zij zich inzetten voor ‘ecologische ontsluiting’ van het gebied. De NMG omarmt het initiatief van harte en zet zich in voor het agenderen van Kardings Ontzet bij Provincie, gemeenten en waterschappen.

Erik Knollema en Rob Lindenboom zochten voor dit plan ondersteuning en expertise bij ecologen van gemeenten en provincie Groningen en natuur- en landschapsorganisaties. Dit heeft geleid tot de “visie Kardings Ontzet”. Samen met zes natuur- en landschapsorganisaties is de projectgroep Kardings Ontzet opgericht om gezamenlijk steun te zoeken voor deze visie.

Bever en Otter
Het is de hoogste tijd om Kardinge ecologisch te ontsluiten. Zo kunnen straks dieren als otter, bever en das, maar ook heikikker, waterspitsmuis en de bijzondere libellesoort groene glazenmaker, Kardinge bereiken. In het kielzog kan een scala minder zeldzame diersoorten volgen als ree, dwergmuis, egel, haas, noordse witsnuitlibel, geelsprietdikkopje en oranje zandoogje.

De visie in twee stappen
In de eerste fase zal er een verbinding tussen Kardinge en Meerstad moeten komen. Van daaruit kunnen dieren migreren naar het Dannemeer en Roegwold, Hunzedal en Zuidlaardermeer en vice versa. In de tweede fase dient er een verbinding te komen in noordwestelijke richting; ‘tocht om de Noord’. Vanuit Kardinge kunnen dan vervolgens dieren migreren richting Koningslaagte en Reitdiepdal en vice versa. De bever, otter en waterspitsmuis uit het Zuidlaardermeer en Hunzedal zouden dan uiteindelijk via Kardinge naar het Lauwersmeer kunnen.

Uit de visie blijkt dat fase 1 binnen handbereik ligt. Door gezamenlijke inzet van de gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Natuurmonumenten, provincie Groningen en de projectgroep is het met behulp van uittreedplaatsen in het Eemskanaal en Damsterdiep, een passage onder de N360 door en beperkte grondruil dan wel grondaankoop mogelijk fase 1 te realiseren. Met een brief zijn bovenstaande partijen benaderd om hun medewerking te verlenen aan dit initiatief.

Over Kardinge
Het gebied is inmiddels 275 hectare groot en bestaat uit bos, moeras, open water en bloemrijke graslanden. Er leven vele soorten vogels, vlinders en libellen en diverse bijzondere planten. Je vindt hier bijzondere plantensoorten als de grote ratelaar, blauwe knoop en stijve ogentroost. Ook leven er in Kardinge vele soorten vogels, vlinders en libellen.