Achterban NMG: ‘uitbreiding windenergie langs waddenkust onbegrijpelijk’

30 mei 2013

Achterban NMG: ‘uitbreiding windenergie langs waddenkust onbegrijpelijk’

Op uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie Groningen lichtte gedeputeerde Moorlag dinsdagavond de provinciale windplannen toe aan onze achterban. De provincie heeft haar huidige doelstelling bijgesteld van 750 MW naar 850 MW wind op land. Dit doet zij naar aanleiding van afspraken met het Rijk. Door deze afspraken werd een halt toegeroepen aan de wildwas aan plannen die afgelopen jaar via het Rijk werden ingediend en kreeg de provincie de regie terug. Om ruimte te bieden voor deze 100 MW extra capaciteit wil de provincie bestaande concentratiegebieden uitbreiden. De uitbreidingslocatie langs de waddenkust roept veel weerstand op bij natuur- en milieuorganisaties.

In de zaal zat een gemêleerd gezelschap. Onder andere waren aanwezig: Avifauna Groningen, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond, Het Groninger Landschap, LTO Noord en Groningen Seaports. Namens deze partijen is na de bijeenkomst ook ingesproken bij Provinciale Staten over dit onderwerp. Deze inspraakreactie kunt u hier lezen.

De aanwezigen waren het over de meeste zaken wel eens. Zij zijn tevreden dat hiermee de wildwas aan plannen voor nieuwe gebieden via het Rijk een halt is toegeroepen. Dat windenergie op land een belangrijke bijdrage levert aan de duurzame energievoorziening staat volgens velen buiten kijf. En ook de extra gereserveerde ruimte bij Delfzijl stonden voor de meeste aanwezigen niet ter discussie. Het pijnpunt zit hem in de uitbreiding aan de westkant van de Eemshaven, in de Emmapolder langs de waddenkust. Met deze plannen komt de provincie eerdere afspraken tussen natuurorganisaties, provincie en Rijk over niet verdere uitbreiding richting kust en het westen niet na.

Geen windturbines langs de waddenkust
Vooral het meest westelijke gebied dat gereserveerd is als testlocatie en de rijen voor aan de dijk kunnen geen goedkeuring wegdragen. De aanwezige natuur- en milieuorganisaties vinden deze keuze onbegrijpelijk. De waddenkust is juist tot Werelderfgoed verkozen vanwege haar landschappelijke kwaliteiten en unieke soortenrijkdom. In de Nota Waddenzee heeft de provincie het optimaliseren en beschermen van dit gebied zelfs als speerpunt aangewezen. Voorstel aan de gedeputeerde Moorlag is om de waddenkust als vrijwaringsgebied aan te wijzen. De gedeputeerde geeft aan voorstander te zijn van deze vrijwaringsgebieden. Vraag is wat deze toezegging nog kan betekenen voor de waddenkust.

Glastuinbouw en helihaven
Een ander heikel punt was het verkiezen van glastuinbouw en een helihaven in de concentratie gebieden boven windturbines. Door deze tot nog toe uiterst onzekere ontwikkelingen wordt het moeilijker gemaakt om windturbines in bestaande windlocaties in het achterland van de Eemshaven te realiseren. Wanneer dit doorgang krijgt, betekent het wel dat er minder plek is voor windturbines op bestaande, geschikte windlocaties en er extra druk wordt gelegd op uitbreiding langs de kust. Dit leidt in de ogen van de aanwezige natuur- en landschapsorganisaties tot onnodig veel schade aan de natuur- en landschapswaarden van de Waddenkust.

Vierde concentratiegebied
De aanwezigen verzoeken gedeputeerde Moorlag om alsnog in overweging te nemen om een vierde concentratiegebied aan te wijzen. Zeker nu de raad van Groningen een handreiking doet om rond de stad 70 MW te plaatsen, moet deze optie overwogen worden.

Vervolg
De plannen voor uitbreiding van de windlocaties bij de Eemshaven en Delfzijl worden komende week besproken in Provinciale Staten.( De plannen leest u hier, bij agendapunt 10). Wanneer deze akkoord gaan met de geplande uitbreiding en locaties dan zal de provincie de procedure ingaan om deze locaties voor het eind van het jaar vast te leggen in het provinciale omgevingsplan.