Achterban NMG: biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn speerpunten Groninger Verdienmodel

3 februari 2014

Achterban NMG: biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn speerpunten Groninger Verdienmodel

Op 29 januari kwam een klankbordgroep bijeen bestaande uit diverse leden van onze aangesloten organisaties alsmede experts om mee te denken over de keuzes en afwegingen die gemaakt moeten worden voor het Groninger Verdienmodel voor de landbouw (GVM). Voor het opstellen van het Groninger Verdienmodel zit de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met LTO Noord en de Provincie Groningen om tafel. Dierenwelzijn, gezondheid en biodiversiteit kwamen als belangrijkste speerpunten uit de bijeenkomst.

De achterban van de Natuur en Milieufederatie vind dierenwelzijn en gezondheid belangrijke thema’s binnen het GVM. Dieren moeten hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en daarbij hoort dat koeien buiten kunnen grazen. Over de vraag of weidegang een vereiste is voor uitbreiding van het bouwblok waren de meningen verdeeld. Dit is een opdracht aan experts om innovatieve huisvestingssystemen mogelijk te maken waarbij de dieren ook gelegenheid hebben om te grazen.

Biodiversiteitsplan
Daarnaast ziet de NMG-achterban het liefst dat boeren een biodiversiteitsplan voor hun bedrijf opstellen. Dit plan moet verder gaan dan alleen landschappelijke inpassing van het erf. Er dient een wezenlijke bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit op de eigen landerijen geleverd te worden. Bijvoorbeeld met behulp van bloemrijke akkerranden of door paardenbloemen in de wei te laten staan. Hiermee kan een boer ook nog besparen op zijn gewasbescherming, want sluipwespen zorgen voor een natuurlijke bestrijding van plagen op de akker.

Wisselwerking dierenwelzijn en milieu
Aandachtspunten blijven de wisselwerking tussen dierenwelzijn en milieu en de aandacht voor volksgezondheid. Ook het gebruik van de infrastructuur is een factor die niet vergeten mag worden. Bij groeiende landbouwbedrijven neemt de gebruiksintensiteit van de infrastructuur vaak evenredig toe, want ook de voertuigen groeien met het bedrijf mee.

Al met al was het een interessante avond die genoeg input heeft opgeleverd om mee te nemen naar de Provincietafel.

 

Tags: