NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Het Groninger Verdienmodel voor de landbouw

Het Groninger Verdienmodel voor de landbouw

In maart 2013 is in de Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen over de herziening van de provinciale Omgevingsverordening: de motie voor het Groninger Verdienmodel. Hierin staat dat boerenbedrijven die willen uitbreiden, en plannen hebben voor een bouwblokgrootte van boven de twee hectare (met een maximum van vier hectare), deze ontwikkelruimte moeten verdienen door een duurzame bedrijfsvoering. Sinds 1 juli 2014 is het Verdienmodel operationeel.

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft samen met LTO Noord en Provincie gewerkt aan de criteria waar boeren aan moeten voldoen om te mogen uitbreiden. Naast een aantal randvoorwaarden kunnen melkveehouders zelf kiezen op welke thema’s zij willen excelleren. De ondernemer die uiteindelijk een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer haalt, krijgt ruimte voor de uitbreiding. Bij een lager eindcijfer is uitbreiding groter dan een bouwblok van 2 hectare niet mogelijk.

Thema’s in het Groninger Verdienmodel zijn onder andere:

Ruimte voor de dieren en aandacht voor dierenwelzijn
Het gaat om ruimte in de stallen, beweidingsystemen, bevorderen van natuurlijk gedrag. En vermindering van dierziekten en medicijngebruik.

Kennis van de boer
Het moderne bedrijf is complex en het vraagt veel van de ondernemer. Bij een vooroplopende sector hoort het op peil houden van kennis.

Beheer en onderhoud van natuur en landschap
De kwaliteit van het landschap en het behoud of herstel van de biodiversiteit zijn medebepalend voor de waardering door de omgeving.

Architectuur en aanzicht van het erf
De moderne landbouw vereist moderne gebouwen en een efficiënt gebruik van het erf. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit.

Kringlopen en energiebeheer
Het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en het voorkomen van verspilling passen bij de Groningse ambities.

Communicatie en dialoog
Daarnaast wordt van een boer verwacht dat hij in dialoog treedt met zijn omgeving en zo transparant mogelijk opereert. Er worden gerichte inspanningen gevraagd waarmee de omgeving zorgvuldig geïnformeerd wordt en de gelegenheid krijgt te reageren.

Binnen deze thema’s worden criteria bepaald waar boeren op kunnen scoren. Uitgangspunt is dat alleen gescoord kan worden op inspanningen die bovenwettelijk zijn. Het is dus niet voldoende om gewoon aan de wet te voldoen. Daarnaast gaan we er op dit moment van uit dat per thema aan een bepaald minimum moet worden voldaan. Ook heeft de veehouder de ruimte om een keuze te maken in welke van deze thema’s hij wil excelleren.

“Wij zijn blij dat in de toekomst bij grote staluitbreidingen ook gekeken moet worden naar de natuur- en landschapswaarden op het eigen bedrijf”, aldus Ellen Farwick van de NMG. Een randvoorwaarde voor het Verdienmodel is dat de melkveehouder een natuurbedrijfsplan laat opstellen voor zijn gehele bedrijf en minimaal 1% van zijn gronden inricht voor natuur- en landschapselementen. Een andere randvoorwaarde betreft een maximale norm voor grondgebondenheid, wat belangrijk is om kringlopen op het eigen bedrijf te kunnen sluiten. Ook de uitstoot van ammoniak wordt nu voor het eerst in Groningen beperkt.

Uitbreiding zonder dialoog met de omgeving is met het Verdienmodel niet mogelijk. Farwick: “Het is belangrijk dat een melkveehouder met zulke grote uitbreidingsplannen dit met zijn omgeving bespreekt en zich daar ook voor inspant. Alleen zo kan draagvlak in de eigen omgeving worden verworven.”

De NMG maakt zich nog wel zorgen over de handhaving mochten boeren na staluitbreiding toch tegen de regels van het Verdienmodel ingaan. Ook moet het samenvoegen van twee bestaande bouwblokken tot een blok van boven de 2 hectare niet mogelijk zijn. Dit dient goed geregeld te worden in de provinciale Omgevingsverordening. Daar ligt nog een opdracht voor de Provincie.

Contactpersoon: Ellen Farwick

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF