Economie en Ecologie in Balans

Economie en Ecologie in Balans

De bedrijfsterreinen in de Eems-Dollardregio behoren tot de weinige gebieden in Nederland waar ruimte is voor vestiging van grootschalige chemische industrie. De afgelopen jaren is hier dan ook sprake van een enorme groei in bedrijvigheid. Voor de Natuur en Milieufederatie Groningen is het belangrijk dat deze economische ontwikkelingen op een zo duurzaam mogelijke manier plaatsvinden. Zo moet rekening worden gehouden met het kwetsbare ecosysteem van de Eems-Dollard en het aangrenzende werelderfgoed Waddenzee.

Als gevolg van jarenlang baggeren, inpolderen en graven van een steeds diepere vaargeul verkeert het Eems-Dollardestuarium in zeer slechte staat. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit: trekvissen kunnen de rivier niet meer op en de voedselketen is ernstig verstoord. Daarnaast behoort de Nederlandse lucht, door de enorme uitstoot van vervuilende stoffen, tot de vuilste van Europa.

Ecologie en Economie in Balans
Sinds 2010 neemt de NMG deel aan het provinciale project Ecologie en Economie in Balans, waarin de Natuur en Milieufederatie Groningen actief deelneemt om, namens diverse natuur- en milieuorganisaties, in de Eemsdelta gebiedsafspraken te maken met bedrijfsleven en overheid. Binnen dit project proberen de deelnemers samen afspraken te maken om ecologische winst te boeken die ertoe doet. Het project richt zich op het maken van afspraken rond de uitstoot van onwenselijke stoffen in het milieu en op maatregelen die bijdragen aan de verbetering van het ecosysteem van de Eems-Dollard.