Zorgen over kwikuitstoot

28 januari 2014

Zorgen over kwikuitstoot

De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt zich zorgen over de kwikconcentraties in de Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium. Omdat de kwikuitstoot naar het Waddengebied door de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven met enkele procenten wordt verhoogd, heeft de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de gevolgen daarvan. De uitkomst van dat onderzoek is dat de kwikconcentraties nu al te hoog zijn en door de extra uitstoot van RWE/Essent gevaarlijk worden voor veel dieren in het Waddengebied.

Kwik is een uiterst giftig zwaar metaal dat zich ophoopt in dieren. Een relatief geringe hoeveelheid kwik in het milieu kan daardoor bij dieren hoger in de voedselketen toch tot gevaarlijke concentraties leiden. Het onderzoek van de Radboud Universiteit concludeert dat een aantal beschermde diersoorten mogelijk in hun voortbestaan worden bedreigd door de extra kwikuitstoot van de kolencentrale.

Metingen Rijkswaterstaat
Die onderzoeksresultaten lijken nu te worden ondersteund door meetgegevens van Rijkswaterstaat. Uit die gegevens blijkt bijvoorbeeld dat er nu al kwik wordt gemeten in de eieren van scholekster en visdief die de toegelaten norm met 90 en 100 procent overschrijden. Ook in mosselen zit tot 80 procent meer kwik dan toegestaan. Het is zeer aannemelijk dat deze veel te hoge kwikbelasting een rol speelt bij het teruglopen van de populaties van bijvoorbeeld scholekster en visdief in het Waddengebied. Met beide vogelsoorten gaat het momenteel slecht. De visdief staat zelfs op de lijst van diersoorten die in Nederland met uitsterven worden bedreigd.

Breder milieuprobleem
Aan de problematiek is tot nu toe te weinig aandacht besteed in de vergunningen van de kolencentrale van RWE/Essent. Dit onderzoek in combinatie met de meetgegevens van Rijkswaterstaat maakt echter zichtbaar dat sprake is van een reëel milieuprobleem dat breder ligt dan alleen de bezwaren tegen de kolencentrale. De Natuur en Milieufederatie Groningen zal er bij de Provincie Groningen op aandringen in haar milieubeleid extra aandacht te schenken aan het terugdringen van kwikuitstoot.

“Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw waren de concentraties kwik in het Eems-Dollardestuarium zo hoog dat dit ook voor mensen gevaar opleverde. De Milieufederatie heeft destijds hard geknokt voor verbetering van de situatie. Door onze inspanningen zijn de kwikhoudende lozingen van Aagrunol en Akzo op het estuarium gestopt”, aldus Siegbert van der Velde. “ De smeerpijp is nu opgeruimd, lozingen vanuit Delfzijl zijn gestopt en de situatie is sterk verbeterd. Het is wel zaak om dit zo te houden.”

Het onderzoek van de Radboud Universiteit naar kwikuitstoot is uitgevoerd in opdracht van Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment. Op 3 februari behandelt de Raad van State het beroep van de natuur- en milieuorganisaties tegen de centrale.