Doelstelling wind op land nog te ver weg

7 april 2015

Doelstelling wind op land nog te ver weg

Reactie Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Natuur en Milieufederaties op de monitor Wind op Land

Deze monitor bevat goed nieuws en slecht nieuws. Aldus de milieuorganisaties over de zojuist verschenen monitor Wind op Land.  Het goede nieuws is dat alle provincies, op Friesland na, de gebieden hebben vastgelegd waar ruimte voor windturbines moet komen. Ook is er vooruitgang geboekt in MW sinds de vorige monitor van juni 2014. Sommige provincies, zoals Flevoland (goed voor een kwart van de nationale doelstelling), gaan de doelstelling zeker halen.

Kwart nog onzeker
Het slechte nieuws is dat een kwart (1300 van de 6000 MW) van de nieuw te plaatsen turbines nog bijzonder onzeker is. Dit heeft verschillende oorzaken: in Limburg zijn er te weinig windprojecten, grote locaties in Noord-Nederland zijn omstreden, en soms is nog onvoldoende gekeken naar de impact van windmolens op kwetsbare (Natura 2000-)natuurgebieden.

Snelheid gewenst
Willen we de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 halen, dan moeten de procedures voor alle geplande windparken in Nederland dit jaar al starten. Gebeurt dit later, dan lopen we vertraging op en halen we de doelstelling niet. Dat betekent dat veel provincies en gemeenten nu aan de slag moeten om de doelstelling van 6000 MW te halen. Met lokaal verzet, soms gesteund door de anti-windmolenlobby, moet weliswaar rekening gehouden worden, maar het kan geen reden zijn voor Rijk, provincie of gemeente om van plannen af te zien.

Gedragscode wind
Om het maatschappelijk draagvlak voor windmolens te waarborgen, spraken milieuorganisaties in 2014 met de windsector een gedragscode af. Die code verplicht windontwikkelaars tot een gedegen participatieproces voor de bevolking en laat de omgeving van een windpark delen in de winst. Nu al zijn er goede lokale voorbeelden van windparken die met draagvlak zijn ontwikkeld, zoals Fryslân foar de Wyn of Project A15. De milieuorganisaties verwachten dat Rijk en provincies dergelijke voorbeelden verankeren in hun provinciale opgave en de gedragscode gaan handhaven, zodat alle partijen gezamenlijk aan draagvlak voor windenergie werken.

71% voorstander windenergie
Van alle Nederlanders is 71% voor windenergie, blijkt uit onderzoek van Motivaction (2014). Liefst 93% is van mening dat Nederland minder afhankelijk moet worden van energie uit het buitenland en 63% vindt dat Nederland nu snel werk moet maken van windenergie. Er is dus geen reden om er dit jaar niet vol voor te gaan. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 minstens 6000 MW windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Nu staat er in Nederland ruim 2500 MW aan windturbines op land. Werk aan de winkel dus.