Wet natuur moet terug naar tekentafel

18 november 2011

Wet natuur moet terug naar tekentafel

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hebben staatssecretaris Bleker opgeroepen zijn Wet natuur grondig te herzien. Volgens de organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, wordt met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Het wetsvoorstel gaat uit van de gedachte dat de natuur alleen beschermd hoeft te worden als Europa dat verplicht stelt. Maar Europese regels bieden niet meer dan minimale bescherming. Het aantal diersoorten waarop gejaagd mag worden, wordt meer dan verdubbeld. Bijna 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten zijn straks niet langer wettelijk beschermd. Ruim 180 natuurgebieden staan onder druk. Het is bovendien sterk de vraag of Nederland met het schrappen van de nationale wettelijke bescherming kan voldoen aan zijn Europese en andere internationale verplichtingen.

Bleker wil het wetsvoorstel in het voorjaar van 2012 indienen bij de Tweede Kamer. De Wet natuur moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Flora en- faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Meer informatie