Voortgang vergunning Ensartech

17 februari 2013

Voortgang vergunning Ensartech

Het afgelopen jaar is op het industriecomplex Oosterhorn bij Delfzijl een vestiging van het bedrijf Ensartech in gebruik genomen. Binnenkort valt de definitieve beslissing over de vergunning voor deze fabriek, die gevaarlijk chemisch afval verwerkt. De Natuur en Milieufederatie Groningen staat samen met de Klankbordgroep Milieu Borgsweer erg kritisch tegenover de komst van dit industriële bedrijf.

Het beleid van Ensartech staat haaks op de intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans. Ensartech is namelijk een relatief ‘vies’ bedrijf, terwijl volgens de intentieverklaring alleen plaats is voor ‘schonere’ bedrijven op het industriecomplex. De komende tijd vallen belangrijke besluiten over de definitieve vergunningverlening.

Milieuruimte versus fysieke ruimte
Alhoewel er voldoende fysieke ruimte is op het industrieterrein Oosterhorn, stoten de aanwezige bedrijven op dit moment al een grote milieubelastende hoeveelheid stikstof uit. Het is daarom essentieel de afspraken uit Economie & Ecologie in praktijk te brengen en deze buitenproportionele aanvraag niet goed te keuren. De milieuruimte van Oosterhorn is gewoonweg schaars en verschoning van de industrie noodzakelijk.

Provincie aan zet
De Provincie Groningen is aan zet als het gaat om deze definitieve vergunningverlening. Ensartech heeft een vergunning aangevraagd voor de uitstoot van afvalstoffen. Deze aanvraag komt overeen met de wettelijk vastgestelde bovengrens.

De Provincie heeft een onder- en bovengrens van uitstoot vastgesteld waarbinnen elk bedrijf een aanvraag kan doen. Als Ensartech deze vergunning definitief krijgt toegewezen, zal dit in de toekomst grote nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De bovengrens die de provincie voor de vergunningverlening aanhoudt, ligt namelijk op een gevaarlijk hoog niveau.

In 2012 hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Klankbordgroep Milieu Borgsweer intensief contact gehad met Provinciale Staten over de vergunningverlening. Beide organisaties willen namelijk zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken zijn.

Zienswijze Klankbordgroep Milieu Borgsweer en NMG
Door de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Klankbordgroep Milieu Borgsweer is een zienswijze opgesteld, waarna Provinciale Staten een brief heeft ontvangen waarin onze zorgen over deze situatie duidelijk naar voren komen.

Binnenkort valt de definitieve beslissing over de vergunning. Als de Provincie Groningen echt wil werken aan een duurzame provincie en bedrijven stimuleert om zo schoon mogelijk te produceren, is het belangrijk de opgestelde zienswijze als uitgangspunt te nemen. De vergunning kan dan in eerste instantie niet worden verleend.

Profilering Ensartech
Bovendien profileert Ensartech zich als een organisatie die zich in wil zetten voor een schonere omgeving. Het bedrijf gaat met deze aanvraag in tegen haar eigen doelstelling. Des te meer reden om de ingediende vergunning niet goed te keuren.