Voorlopige standstill voor alle vaargeulplannen in Eems-Dollard

18 juni 2013

Voorlopige standstill voor alle vaargeulplannen in Eems-Dollard

Duitse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties willen eerst zicht op natuurherstel

18 juni 2013 – Duitse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben vandaag de verantwoordelijke overheden opgeroepen tot stopzetting van verdere uitbouw van de vaarwegen in het Eems-estuarium. Dit deden zij tijdens een symposium over verbetering van dit gebied. Uitbreiding, verdieping en kanalisering van de vaarwegen zorgen voor de slechte ecologische staat van het natuurgebied. Natuurbeschermers willen eerst zicht op verbetering, voordat verdere uitbouw van vaarwegen aan de orde is.

Lees hier de dringende oproep van de natuur- en milieuorganisaties voor een standstill voor alle vaargeulplannen in de Eems-Dollard.

Schadelijke ingrepen
Zowel in Nederland als in Duitsland werken overheden op dit moment aan plannen die tot een verbetering van de ecologische toestand van de Eems-Dollard moeten leiden. Tegelijkertijd gaan beide landen door met de uitbouw van vaarwegen richting de havens in het estuarium.

Beatrice Claus van de WWF Deutschland vindt de situatie onbegrijpelijk. “Voor de Eems is het nu al vijf over 12, het ecosysteem heeft geen buffer meer voor verdere negatieve ingrepen. Door de verdieping van vaarwegen ten behoeve van de scheepvaart, bevindt het estuarium zich in een zeer slechte ecologische staat. Enorme hoeveelheden slib vernietigen ecologisch waardevolle leefgebieden zoals ondiepe oeverzones en zandbanken. Gedurende de zomermaanden bevat het water zo weinig zuurstof, dat op een lengte van zo’n 30 kilometer geen vissen kunnen overleven.”

Sleutels voor herstel
Tijdens het symposium, waar zo’n 100 Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties aanwezig waren, werd gesproken over de mogelijkheden om de huidige slechte ecologische toestand in het Eems-estuarium te verbeteren.

Het Groninger Landschap en de Waddenvereniging presenteerden, mede namens drie Duitse natuur- en milieuorganisaties, het ´Realisatieprogramma Eems Dollard Unterems´. Hierin is een aantal concrete verbetervoorstellen voor de korte termijn uitgewerkt. Marco Glastra van Het Groninger Landschap: “Het realisatieprogramma is een eerste stap in de richting van een breed gedragen maatregelenpakket voor herstel van het Eems-estuarium. Te denken valt aan het verder openzetten van de Westerwoldse Aa, het gebruik van extra polders om het water meer ruimte te geven en een betere verbinding tussen binnendijkse en buitendijkse gronden. We willen aan de slag met maatregelen waarvan we weten dat ze een stap in de juiste richting zijn.”

“De aanwijzing van het Eems-estuarium als Europees natuurgebied van internationaal belang, moet leiden tot een herstelplan voor het gebied. Alleen als dit plan leidt tot significante verbetering van de natuur, kan beoordeeld worden of toekomstige ingrepen in het estuarium verantwoord zijn”, aldus Siegbert van der Velde, directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen. “De tijd dringt voor het Duits-Nederlandse planproces, het Integraal Managementplan, waarin een herstelprogramma voor het Eems-estuarium uitgewerkt moet worden.”

Oproep tot een standstill
Gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen reageerde op de oproep van de natuur- en milieufederaties om verdere vaargeulverdiepingen te stoppen: “Stilstand is niet de oplossing, maar we willen in gezamenlijkheid werken aan verbetering van de huidige situatie.”

Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging: “Eerdere verdiepingen hebben laten zien dat het de situatie erger maakt. Zolang niet duidelijk is dat er een stevig pakket aan maatregelen ligt waarmee het natuurlijke systeem er juist flink op vooruit gaat, zullen we er alles aan doen om verdere verdiepingen te voorkomen. Vandaag hebben we gezien dat een pakket met flinke natuurwinst op korte en lange termijn goed mogelijk is. Laten we juist dat gezamenlijk oppakken.”

De oproep voor een voorlopige stopzetting van potentieel negatieve ingrepen wordt gesteund door Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Het Groninger Landschap, Stichting Wad, Natuurmonumenten, NABU, BUND, WWF Deutschland, Bürgerinitiative Rettet die Ems en De Dyklopers e.V.

Meer informatie

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door NUON.

Presentaties
Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven tijdens het symposium Eems-Dollard de sleutels voor herstel: