Verdiepend onderzoek Windplatform

11 juni 2020

Verdiepend onderzoek Windplatform

Het Windplatform gaat een verdiepend onderzoek doen naar de effecten van windturbines op ecologie. Onder de naam ‘Windplatform’ hebben de coöperatieve vereniging Grunneger Power, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen een verkenning uitgevoerd naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Samen met de omgeving is verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden stond hierbij voorop. Deze verkenning is woensdag 10 juni besproken in een commissievergadering van de gemeente Groningen.

Rapport Verkenning Windenergie
Tijdens de verkenning is aan de hand van onderzoek en advies van experts gekeken naar de technische haalbaarheid van windturbines op beide locaties en zijn de te verwachten effecten op de omgeving in beeld gebracht. Daarnaast is uitvoerig het gesprek opgezocht met omwonenden en natuurorganisaties over de windturbineplannen en de te verwachten effecten. Wat zijn hun zorgen over de effecten van windturbines, hoe zien zij de resultaten van de onderzoeken en wat kan beter onderzocht worden? Naast de lasten is er ook gekeken naar de lusten van windturbines. Er is gekeken wat de te verwachten opbrengsten zijn van windturbines, naar mogelijkheden om deze opbrengsten eerlijk te verdelen en er zijn koppelkansen in beeld gebracht. De uitkomsten zijn te lezen in het rapport Verkenning Windenergie en op de website van de Verkenning Windplatform te downloaden, op deze site vind je ook andere definitieve rapporten. Zoals het onderzoek naar ecologie dat is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga (onder ‘Naar de bronnenlijst van het magazine’).

Verdiepend onderzoek
Naar aanleiding van de commissievergadering van de gemeente Groningen is besloten dat het Windplatform nu eerst een verdiepend onderzoek gaat doen naar de effecten van windturbines op ecologie. Gedurende meerdere seizoenen worden vliegbewegingen van vogels en vleermuizen nauwkeurig onderzocht om beter in te kunnen schatten wat de effecten van windturbines op de ecologie zijn. Daarnaast is er voor Westpoort een turbulentie onderzoek nodig. Verder worden in het verdiepend onderzoek de voorwaarden voor eigenaarschap en de koppelkansen gezamenlijk met de omgeving verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal daarna, aan het einde van het jaar, besluiten wel of niet door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Westpoort en/of Roodehaan/Stainkoel’n.

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr