Veilige A28 en A7 voor dieren is mogelijk

1 december 2016

Veilige A28 en A7 voor dieren is mogelijk

Faunatunnels zijn een optie

Er zijn allerlei oplossingen mogelijk om te voorkomen dat er nog meer otters en bevers op de A28 en de A7 worden doodgereden. Maar dat kost wel vier miljoen euro. 

Dat er oplossingen mogelijk zijn blijkt uit een onderzoek waarvoor de provincie Groningen het initiatief nam. De vraag was welke maatregelen nodig zijn om minder wildslachtoffers te krijgen. Daarom is onderzocht hoe met name de A28 beter passeerbaar kan worden gemaakt voor dieren. Het rapport is gepresenteerd aan de provincies Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties. De Natuur en Milieufederatie Groningen had samen met haar achterban opgeroepen tot maatregelen en heeft meegewerkt aan het onderzoek van de provincie.

Overstekende dieren
Het gaat niet alleen om de otter en de bever. Ook soorten als de waterspitsmuis, ringslang, heikikker, poelkikker, das, wezel, hermelijn, boommarter en ree willen de A28 over, zeker als natuurgebieden in Drenthe en Groningen zich in de toekomst nog beter ontwikkelen.

Barrière
De A28 ligt als een barrière in de grote natuurgebieden ten westen, ten zuiden en ten oosten van Groningen. Gebieden zoals De Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer zijn door ecologische verbindingen onderling aan elkaar verbonden. De natuurgebieden worden daardoor niet alleen robuuster, diersoorten kunnen zich ook beter verplaatsen om te foerageren en zich te voort te planten.

Otters
De Onlanden zijn inmiddels een goed leefgebied voor otters. In het Zuidlaardermeergebied zijn net jonge otters geboren. Daar leven ook bevers, die het daar en in de Drentsche Aa steeds beter doen. Jongen van deze soorten verplaatsen zich over grote afstanden om nieuwe leefgebieden te vinden, maar lopen zich nu soms dood op de A28.

Faunatunnels
Vanaf 2012 zijn er vijf otters doodgereden. Ook soorten als ree, das en  steenmarter overleven hun pogingen om de A28 over te steken vaak niet. Volgens het onderzoek is dit probleem met faunavoorzieningen zoals faunatunnels, rasters en loopplanken in bestaande onderdoorgangen goed op  lossen. Daar hangt wel een prijskaartje van 4 miljoen euro aan, voor maatregelen in zowel Groningen als Drenthe.

Kleine ingreep
Een grote maatregel is de bouw van een faunatunnel van bijna een meter doorsnede onder de weg. Een kleinere ingreep is de aanleg van loopplanken in bestaande onderdoorgangen van de Drentsche Aa. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen wordt de weg  beter passeerbaar, tegen relatief lage kosten. De bestaande fietstunnel onder de A28 ter hoogte van Glimmen kan zo worden ingericht, dat ook dassen en reeën er gebruik van kunnen maken.

Onderzoek
Bij het onderzoek zijn meerdere partijen betrokken, zoals Rijkswaterstaat, de beide provincies, de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en allerlei natuurorganisaties. Zij vinden dat er nu een goed plan ligt en dat de uitvoering ervan dringend nodig is.

Financiering
Toch is de financiering nog niet rond omdat de provincies en de betrokken organisaties alleen dit bedrag niet op tafel kunnen leggen. De regio wil dat de betrokken ministeries in Den Haag ook meedoen. Het gaat immers om een rijksweg, waarvoor de provincies niet verantwoordelijk zijn. Ook is het Rijk indertijd gestart met de herintroductie van soorten als de otter en de bever.

Aandacht
Gedeputeerden Staghouwer en Jumelet van Groningen en Drenthe vragen daar nu aandacht voor, samen met directeur Klinkhammer van Rijkswaterstaat. Zij namen op 30 november de resultaten van het onderzoek in ontvangst.