Valuta voor Veen als onderdeel van Green Deal Nationale Koolstofmarkt

27 oktober 2016

Valuta voor Veen als onderdeel van Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Tijdens de Nationale Klimaattop is een stap gezet naar de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs dat december vorig jaar is bereikt. Tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers hebben zich op uitnodiging van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma gepresenteerd.

Green Deal Nationale Koolstofmarkt
Een van deze initiatieven is het voornemen een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen en wordt later dit jaar – mede door Natuur en Milieufederaties- officieel getekend. De Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich emissiereductieprojecten in sectoren die buiten de handel in emissierecht vallen, zoals landbouw, verkeer en huishoudens. Op de Klimaattop hebben de initiatiefnemers diverse voorbeelden van projecten laten zien. Alle projecten dragen bij aan mindering van broeikasgasuitstoot en worden allen in eigen land of regio uitgevoerd. Op die manier geven ze praktisch uiting aan het motto ‘Bring Paris Home’.

Valuta voor Veen
Een voorbeeldproject uit de Green Deal dat op de Klimaattop is gepresenteerd is het Valuta-voor-Veen-concept. Dit concept is op initiatief van de Natuur en Milieufederaties gestart met als doel CO2 emissie te voorkomen die ontstaat als gevolg van oxidatie van veengebieden. Dat kan bijvoorbeeld door het waterpeil te verhogen en het landbouw- en natuurbeheer daarop aan te passen. Door op deze manier veen(weide)gebieden in stand te houden of te realiseren verkrijgen boeren, bedrijven en andere partijen emissierechten die ze vervolgens kunnen verhandelen op de (regionale) koolstofmarkt. De gereduceerde CO2-emissie wordt op deze manier geld waard en burgers en bedrijven kunnen in hun eigen regio CO2-emissie compenseren.

De Natuur en Milieufederatie Groningen introduceerde het concept in 2014 in een haalbaarheidsstudie met IMSA Amsterdam.Ook in Friesland wordt momenteel gewerkt aan een Valuta-voor-Veenproject.

De Green Deal Nationale Koolstofmarkt is een initiatief van:

Logo's samenwerkingpartners Valuta voor Veen