Vaargeulverdieping Eemshaven–Noordzee gaat door

6 augustus 2015

Vaargeulverdieping Eemshaven–Noordzee gaat door

De Raad van State oordeelt dat de vergunning voor de vaargeulverdieping Eemshaven-Noordzee niet hoeft te worden vernietigd. Verbreden en uitdiepen van de vaargeul is naar mening van de Natuur en Milieufederatie Groningen echter onnodig en schadelijk voor dieren en planten in het waardevolle Waddengebied.

De Raad van State (RvS) heeft het beroep tegen de vaargeulverdieping Eemshaven–Noordzee op één punt gegrond verklaard. Voor de periode waarin het baggerwerk wordt uitgevoerd was onvoldoende rekening gehouden met ruiende eidereenden. Toch mag Rijkswaterstaat binnenkort beginnen met het uitdiepen van dit deel van de Eems. De RvS heeft namelijk zelf de baggerperiode beperkt om verstoring van ruiende eidereenden te voorkomen.

Het beroep was aangespannen vanwege zorgen over gevolgen voor de natuur van de Eems. Die is er slecht aan toe. Door jarenlange verdiepingen, inpolderingen en rechttrekken zijn de stromingen veranderd. De Eems is hierdoor veel te troebel en deels zuurstofloos geworden.

De NMG is niet betrokken bij het beroep maar werkt samen met bedrijven, overheden en andere natuurorganisaties binnen het programma Ecologie en economie in balans aan verbetering van het Eems-Dollardestuarium. Daarbij wordt bijvoorbeeld bekeken of het mogelijk is slib uit de Eems te halen of op termijn anders te gaan varen. Wij schatten in dat deze samenwerking de beste manier is om verbetering van de kwaliteit van het estuarium te realiseren.

Verdieping onnodig
Rijkswaterstaat wil de monding van de Eems – de rivier op de grens van provincie Groningen en Duitsland – uitdiepen ten behoeve van de aanvoer van kolen naar de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. De uitdieping betekent een verplaatsing van ruim 9 miljoen kubieke meters zand, slib en keileem. Een gigantische inbreuk op het ecosysteem.

Op dit moment is RWE het enige bedrijf dat profiteert van de verdieping van de vaarweg, namelijk voor haar toekomstige grote schepen met kolenladingen. RWE heeft aangegeven dat het de kolen ook met kleinere boten door de huidige vaargeul kan aanvoeren, al is dat wel duurder. En belangrijk: RWE beschikt nog niet over de benodigde natuurbeschermingswetvergunning. Toekomstplannen van andere bedrijven zijn niet bekend.

Vogels en vissen
Het Waddengebied werd in 2012 al geclassificeerd als ‘sterk gedegradeerd’. Verdere verdieping van de vaarweg heeft grote gevolgen voor het leven in dit deel van de Waddenzee: planten en algen sterven af, waardoor er geen zuurstof meer is voor vissen. Ook vogels als de visdief, aalscholver en dwergstern zullen lijden onder de vertroebeling van het water. Volgens de lokale vissers is er nu al nauwelijks meer vis in het gebied. Een nog sterkere vertroebeling zorgt mogelijk voor het instorten van de voedselketen en het verdwijnen van deze vogels en al het water- en bodemleven van het Eems-Dollardgebied.

Andere bedrijven
Mogelijk zijn de schadelijke effecten nog groter dan nu wordt gedacht. Vooral als eventuele toekomstige bedrijven ook gebruikmaken van de verdiepte vaargeul; misschien ook met gevaarlijke ladingen.

 

Bronnen: Waddenvereniging en Natuur & Milieu